مدیریت دانش

شرکت ICS ایران با بکارگیری تیم مجرب آمادگی دارد مراحل اجرایی مدیریت دانش را در سازمان ها آموزش و اجرا نماید.از جمله تربیت مهندس دانش.

چرا مدیریت دانش :

مدیریت دانش: Knowledge management به معنای در دسترس قرار دادن نظام‌مند اطلاعات و اندوخته‌های علمی است، به گونه‌ای که به هنگام نیاز در اختیار افرادی که نیازمند آنها هستند، قرار گیرند تا آنها بتوانند کار روزمره خود را با بازدهی بیشتر و موثرتر انجام دهند. مدیریت دانش شامل یک سری استراتژی و راهکاربرای شناسایی، ایجاد، نمایندگی، پخش وتطبیق بینش‌ها و تجارب در سازمان می‌باشد. برنامه اجرایی مدیریت اندوخته‌های علمی بر این دو جزء اصلی بنا می‌شود:

  1. فرآیندهایی که این اندوخته‌ها را مدیریت می‌کنند،
  2. ابزار و تمهیداتی که دسترسی به این سرمایه‌های علمی را آسان می‌کنند

از مهم ترین ارکان مدیریت دانش، پیاده سازی سیستم و اثربخشی آن در سطح سازمان می‌باشد. چرا که دیگر مطالب مرتبط با آن همگی به عنوان مقدمه‌ای جهت بسترسازی و استفاده از آن‌ها برای تحقق عملی مدیریت دانش به شمار می‌روند. سازمان‌های پیشرو زیادی در جهان به اهمیت مدیریت دانش به عنوان رویکردی نوین در مدیریت کسب و کار پی برده و اقدام به پیاده سازی آن نموده‌اند.

تربیت مهندس دانش در سازمان ها توسط ICS

مهندس دانش (Knowledge Engineer) فردی است که در فرآیند مهندسی دانش تبحر دارد؛ وی می‌تواند سه فعالیت استخراج، تحلیل و مدلسازی دانش را انجام دهد. این سه فعالیت منجر به تولید یک پایگاه دانش ساخت یافته مبتنی بر مدل‌های دانش با قابلیت استفاده مجدد می‌شود که می‌تواند به عنوان محتوای ورودی در یک سیستم مبتنی بر دانش استفاده شود.

مراحل مشاوره ICS   در آموزش و استقرار مدیریت دانش عبارتند از :

اول – امکان سنجی طرح

در این گام وضعیت موجود در سازمان جهت پیاده سازی طرح مورد بررسی قرار می‌گیرد. مطالعات جنبه های کلیدی مدیریت دانش نظیر انسان فرهنگ سازمان (ساختار) و محدودیت‌های موجود در هریک از حوزه‌ها در ارتباط با پیاده سازی سیستم مشخص می‌شود.

دوم- طراحی درفت نظام

پس از شناسایی محدودیتها، راهکارهایی در قالب طرح اولیه نظام جهت رفع محدودیت ها ارائه میشود. در این مرحله با بررسی و واکاوی نظرات تصمیمگیران، اجرای قطعی سیستم در سازمان تعیین می‌گردد

مرحله سوم- طراحی تفصیلی سیستم

پس از پذیرش طرح خام سیستم، طراحی تفصیلی سیستم صورت میگیرد. در این مرحله وارد جزئیات شده و متدولوژی قطعی نیز انتخاب میگردد. متدولوژی باید متناسب با نیازها و محدودیت‌های سازمان باشد. این نیازها و محدودیت‌ها در مرحله امکان سنجی مشخص شده و در مرحله خام مورد بررسی و راهکاردهی قرار گرفته‌است..

مرحله چهارم- پیاده سازی

در پیاده سازی سیستم مباحثی همچون فناوری، آموزش اولیه پرسنل و مدیران، و ساختار سازمانی مطرح بوده و ایجاد هماهنگی و یکپارچگی بین اجزا و افراد از اهمیت خاصی برخوردار است.

مرحله پنجم- نگهداری

جهت جاگیر شدن، تثبیت و ماندگاری سیستم در سازمان باید به یک سری موارد توجه داشت که عبارت است از مشاوره جهت رفع عیوب و نواقص، قرار دادن یک نمایندگی از طرف گروه طراح سیستم در دستگاه اجرایی، و تلاش برای جلوگیری از بازگشت دستگاه به سیستم قبلی_که معمولاً شش ماه مراقبت را لازم دارد_ و … .

مرحله ششم- ارزشیابی سیستم

در این مرحله یک سیستم بازخورد مناسب برای اصلاح سیستم در نظر گرفته می‌شود. بطور معمول شش ماه پس از پیاده سازی سیستم صورت می‌گیرد و طی آن توصیه‌های اصلاحی ارائه می‌گردد