صدور گواهینامه ایزو

شــرکت ICS نمـاینـده رسـمی مرجع بین المللـی ACS-ICS در زمینه صــدور گواهینـامـه هـای ایزو سیستـمی، ایزو فنی، تاییدیه محصـول و جـوایـز کـیفی با ســابقــه 20ســال فـعـالــیت در ایـــران می باشـد.

صدور گواهی نامه های ISO 9001:2015-ISO 14001:2015-OHSAS 18001-ISO 22000 از نهاد صدور گواهی ACS با اعتبار از مرجع IAS -IAF صورت می پذیرد.

صدور گواهی نامه های سیستم های مدیریتی ISO 27001، ISO 50001، ISO 13485 با اعتبار بخشی UKAS صورت می پذیرد.

صدور گواهی نامه های محصول PRODUCT CERTIFICATIONبا اعتبار از IAS-SCC و صدور گواهی نامه های تاییدیه محصول Approval Certificate از نهاد صدور گواهی ACSصورت می پذیرد.

برخی از گواهینامه های فنی و سیستمی که عمومیت بیشتری در جوامع صنعتی و بازرگانی دارند در همین قسمت مرور شده است: