صدور گواهینامه ایزو

شــرکت آ سی اس گریت خاورمیانه نمـاینـده رسـمی نهاد بین المللـی ACS W3 درزمینه صــدور گواهینـامـه هـای سیستم های مدیریت ایزو ، ایزو فنی، گواهی نامه های محصول ، تاییدیه محصـول و ارزیابی های توسعه پایداربا ســابقــه 22 سال فـعـالــیت در ایـــران می باشـد.

صدور گواهی نامه های ISO 9001:2015-ISO 14001:2015-OHSAS 18001-ISO 45001-ISO 22000 از نهاد صدور گواهی ACS W3 با اعتبار از مرجع IAS -IAF صورت می پذیرد.

صدور گواهی نامه های محصول Product Certificationبا اعتبار از IAS-SCC و صدور گواهی نامه های تاییدیه محصول Approval Certificate از نهاد صدور گواهی ACS کانادا صورت می پذیرد.

برخی از گواهینامه های فنی و سیستمی که عمومیت بیشتری در جوامع صنعتی و بازرگانی دارند در همین قسمت مرور شده است: