GAP شیلاتی-اصول مناسب آبزی پروری -۱

محصولات سالم کشاورزی و محصولات با مدیریت تلفیقی آفات IPM چیست ؟
آگوست 14, 2014
GAP
GAP شیلاتی-اصول مناسب آبزی پروری -۲
آگوست 24, 2014

GAP شیلاتی-اصول مناسب آبزی پروری -۱ | Ics ایران

GAP

شرکت آ سی اس دارای تایید صلاحیت NACI ، صلاحیت انجام بازرسی محصول ارگانیک و GAP و صدور گواهی نامه بازرسی تایید صلاحیت شده ملی را دارد.در صورت نیاز به آموزش ‌‌، ارزیابی و صدور گواهی GAP شیلاتی با ما با شماره ۲۲۲۰۰۵۰۰ تماس بگیرید.

 

 

اصول آبزی پروری

AB

 

 

مدیریت  واحد آبزی پروری

AB.1

 

این بخش بر آن است تا از مدیریت مناسب زمین، استخرهای پرورش ، ساختمان ها و سایرامکاناتی که اساس یک مزرعه را تشکیل می دهند، اطمینان حاصل کرده، به نحوی که ایمنی و پایداری تولید غذا، تضمین گردد. این ساختار، ضدعفونی و تمیزی را با کمترین آسیب بر محیط زیست، امکان پذیر می سازد.  مزرعه و تمام امکانات آن، باید در شرایط مطلوب نگهداری و متناسب با گونه های آبزی مورد نظر در مراحل مختلف حیات طراحی و بکار گرفته شود.

 منابع آب و تجهیزات غذادهی کارآمد بوده ، در شرایط خوب نگهداری شده  و  متناسب با گونه های آبزی باشد.

 

 

 

مدیریت و مستند سازی

AB.1.1

الزام قطعی

-نظامنامه کیفیت باید در دسترس باشد.

– نظامنامه کیفیت بایدشامل روشهای اجرائی و دستور العمل های کاری مرتبط با ایمنی مواد غذائی،الزامات قانونی و کیفی باشد.

– ارزیابی احتمال وقوع خطرات ایمنی مواد غذائی(۱) و روشهای مدیریتی مرتبط در نظامنامه کیفیت باید بوضوح تشریح شده باشد.

-کارکنان باید نسبت به موارد بالا آگاهی لازم را داشته باشند.

۱- Risk

آیا واحد آبزی پروری دارای یک نظامنامه کیفیت می باشد و آیا نحوه کار واحد آبزی پروری، به منظور پوشش تمام مراحل بحرانی در جهت ایمنی، قانونمندی و کیفیت که جزء تعهدهای واحد آبزی پروری است، مطابق با دستورالعمل های مستند شده و ساختارهای کاری می باشد، و محدوده ای برای پوشش ملزومات این استاندارد وجود دارد؟

AB.1.1.1

الزام قطعی

– ساختار سازمانی در واحد آبزی پروری ارائه گردد.

– کارکنان باید نسبت به ساختار سازمانی آگاهی لازم را داشته باشند.

آیا واحد آبزی پروری دارای ساختار سازمانی می باشد  که بوضوح شرح وظا ئف و مسئولیت ها و روابط بین کارکنان در آن مشخص و تعریف و مستند شده باشد؟

AB.1.1.2

الزام

روش اجرائی ممیزی داخلی مدون که شامل برنامه ممیزی نیز میشود بایدارزیابی گردد.

آیا واحد آبزی پروری دارای روش اجرائی مدون ممیزی داخلی می باشد؟

آیا روش اجرائی ممیزی داخلی  دربرگیرنده محدوده و دامنه کاربرد می باشد؟

آیا محدوده و دامنه کاربرد حداقل های معیار خود ارزیابی را تعریف نموده است ؟

آیا حداقل سالی یکبار ممیزی داخلی  صورت می پذیرد؟

AB.1.1.3

الزام قطعی

روش اجرائی مذکور بایددر صورت نیاز در دسترس باشد.

آیا واحد آبزی پروری  دارای روش اجرائی برای مواقع اضطراری از قبیل قطع جریان برق،آب،وقوع سیل،طوفان،آتش سوزی،نشت مواد شیمیائی و فاضلاب که ممکن است ایمنی و رفاه آبزی و نهایتا انسان را به خطر اندازد،می باشد؟

AB.1.1.4

الزام قطعی

 واحد جدید آبزی پروری قبل از شروع به کار بایدارزیابی احتمال وقوع خطر برای سلامتی انسان،ایمنی مواد غذائی و سلامت و رفاه حیوان را انجام دهد.

هر توقف فعالیتی نیازمند ارزیابی های فوق نبوده،تنها توقفات طولانی و شروع یک فعالیت جدید نیازمند ارزیابی های فوق میباشد.

حد مجاز زمان توقف توسط مرجع ذیصلاح تعیین میشود.

برنامه ارزیابی فوق بایددر واحد آبزی پروری در دسترس باشد.

آیاهنگامی که یک واحد جدید آبزی پروری یا مجددا راه اندازی شده  مورد بهره برداری قرار می گیرد، کاربری پیشین آن از لحاظ ارزیابی احتمال وقوع خطر برای سلامتی انسان،ایمنی مواد غذائی و سلامت و رفاه حیوان مورد بررسی قرار گرفته است ؟

AB.1.1.5

الزام قطعی

مدیریت مجموعه آبزی پروری بایدبا استفاده از مدارک و سوابق قادر به اثبات منشاء آبزی و اصلاح ژنتیک نشده بودن(۲) آن باشد.

۲)Non-GMO

آیا آبزیان اصلاح ژنتیک شده(۱) در واحد آبزی پروری پرورش داده میشود؟

 

۱) GMO           

AB.1.1.6

 

 

مدیریت واحد آبزی پروری

 

AB.1.2

الزام

ارزیابی حضوری به منظور اطمینان از مناسب بودن امکانات با توجه به اهداف مورد نظر و نگهداری و تعمیر آنها در شرایط صحیح بایدصورت پذیرد.

آیا واحد آبزی پروری و تاسیسات مربوطه در شرایط مناسب نگهداری و تعمیر می شوند؟

آیا منابع آب و تجهیزات غذا دهی  متناسب با گونه آبزی بکار گرفته می شود؟

AB.1.2.1

برای اطلاع از گواهی نامه های کشاورزی و ارگانیک اینجا کلیک کنید:گواهی ارگانیک، گواهی نامه GAP، گواهی نامه GACP، گواهی نامه Non-GMO (icsiran.com)

شرکت آ سی اس دارای تایید صلاحیت NACI ، صلاحیت انجام بازرسی محصول ارگانیک و GAP و صدور گواهی نامه بازرسی تایید صلاحیت شده ملی را دارد.در صورت نیاز به آموزش ‌‌، ارزیابی و صدور گواهی بین المللی  با ما با شماره ۲۲۲۰۰۵۰۰ تماس بگیرید.

دیدگاه ها بسته شده است