Certificates Verification

با شرکت در دوره های آموزشی ما و آموزش ایزو فنی و سیستمی به دانش خود بیافزایید و گواهی نامه آموزشی واقعی و قابل ردیابی بین المللی از ACS کانادا دریافت کنید.

یادآوری های مهم :

کلیه گواهی نامه های صادره آموزشی ملی از طریق این وب سایت قابل ردیابی بوده و کدهای صادره برای هر گواهینامه منحصر بفرد می باشد. عدم امکان ردیابی گواهینامه آموزشی به منزله عدم اعتبار گواهینامه می باشد.

کلیه گواهی نامه های صادره آموزشی کانادایی از طریق وب سایت www.canadacerts.ca قابل ردیابی بوده و کدهای صادره برای هر گواهینامه منحصر بفرد می باشد. عدم امکان ردیابی گواهینامه آموزشی در این سایت به منزله عدم اعتبار گواهینامه کانادایی می باشد.

کلیه گواهی نامه های صادره آموزشی روسی و آموزش ایزو از طریق وب سایت نهاد ACS Aja روسیه قابل ردیابی بوده و کدهای صادره برای هر گواهینامه منحصر بفرد می باشد. عدم امکان ردیابی گواهینامه آموزشی در سایت نهاد های صدور گواهی به منزله عدم اعتبار گواهینامه می باشد.

تمامی دوره های آموزشی ما از نوع “آموزش کوتاه مدت ” بوده و گواهینامه های آموزشی صادره از آ سی اس گریت خاورمیانه، به عنوان گواهی‌نامه‏ های پایان دوره آموزشی ” گواهی‌نامه‏ هایی که‌ در پایان‌ هر یک‌ از دوره‌ها ی‌ آموزشی‌ کوتاه‌مدت‌ به‌ شرکت‌کنندگان‌ اعطا می‌گردد” شناسایی می شود. آ سی اس گریت خاورمیانه تاکید می نماید که این گواهی نامه ها از نوع دوم تحصیلی یا مهارتی نمی باشند.

طبق قوانین آ سی اس گریت خاورمیانه، گواهی نامه به مدت یک سال تقویمی از طریق این سایت قابل ردیابی است، لذا ضروری است دارندگان گواهینامه آموزشی، از صفحه مورد نظر که در آن مشخصات گواهینامه درج شده است پرینت اسکرین گرفته و آن را به عنوان ضمیمه گواهینامه نگهداری نمایند.

از تمامی شرکت کنندگان در دوره های آموزشی انتظار دارد اطلاعات کافی وآگاهی کامل از گستره کاربردی آموزشی گواهی نامه نوع اول “پایان دوره آموزشی ” داشته باشند و هرگونه بکارگیری عنوان “دوره های مهارتی یا تحصیلی” غیر مجاز و مغایر با قوانین و مقررات کشوری می باشد.این بیانیه بصورت رسمی در این سایت قرارداده شده و تمامی شرکت کنندگان و دارندگان گواهی نامه های آموزشی آ سی اس گریت خاورمیانه موظف هستند فقط از عنوان “گواهی پایان دوره آموزشی ” استفاده نمایند.