گواهی نامه های ایزو ایمنی و بهداشت شغلی

نهاد صدور گواهی ACS W3 دارای اعتبار از مرجع اعتبار بخشی IAS-IAF در دامنه سیستم های مدیریت ایمنی و بهداشتی ایزو ۴۵۰۰۱ می باشد. ACS در حوزه سیستم های مدیریت ایمنی و بهداشتی گواهی نامه های ذیل را صادر می نماید:

۱-گواهی نامه ایزو ۴۵۰۰۱: هدف اصلی ایزو ۴۵۰۰۱ ارائه چارچوبی برای مدیریت خطرات و فرصت های بهداشت و ایمنی شغلی (OH&S) در محیط کار است. این استاندارد برای کمک به سازمان ها برای ایجاد و حفظ یک سیستم مدیریت OH&S موثر، کاهش حوادث و صدمات در محل کار، و ترویج یک محیط کار ایمن و سالم برای کارکنان و سایر ذینفعان ایجاد شده است.

۲-گواهی نامه ایزو ۴۵۰۰۳:هدف اصلی ایزو ۴۵۰۰۳ ارائه چارچوبی برای مدیریت خطرات روانی اجتماعی در محیط کار است. این استاندارد راهنمایی در مورد شناسایی، ارزیابی و کنترل خطرات روانی اجتماعی در محل کار، با هدف ایجاد یک محیط کار ایمن و سالم برای همه کارکنان ارائه می دهد.برای اطلاعات بیشتر اینجا را کلیک کنید: ایزو ۴۵۰۰۳؛ ایمنی و سلامت روانی (icsiran.com)

۳- گواهی HSE-MS OGP: مخفف عبارت Health, Safety, and Environmental Management System که چارچوبی است که توسط انجمن بین المللی OGP برای کمک به شرکتهای نفت و گاز ایجاد شده است. این چارچوب دستورالعمل هایی را برای استقرار، اجرا، حفظ و بهبود مستمر یک سیستم مدیریتی برای تضمین ایمنی کارکنان، پیمانکاران و محیط زیست ارائه می دهد. چارچوب HSE- MS مبتنی بر اصول مدیریت ریسک و بهبود مستمر است.برای اطلاعات بیشتر اینجا را کلیک کنید: استاندارد HSE | خانه ایزو ایران (icsiran.com)

۴-گواهی تاییدیه HCS: اداره ایمنی و بهداشت شغلی (OSHA) مجموعه ای از دستورالعمل ها و الزامات به نام استانداردهای ارتباط خطر (HCS) را ایجاد کرده است که به شناسایی مواد شیمیایی خطرناک، خطرات بهداشتی و ایمنی آن مواد خطرناک و اقدامات احتیاطی مناسب مربوط می شود که در هنگام کار با این مواد شیمیایی، خطر بیماری از طریق برگه های اطلاعات ایمنی (SDS) را کاهش می دهد.برای اطلاعات بیشتر اینجا را کلیک کنید: گواهی HCS (icsiran.com)

۵- استاندارد های ایمنی و بهداشت شغلی و توسعه پایدار: برای اطلاعات بیشتر اینجا را کلیک کنید: ایزو ۴۵۰۰۱ و گزارش ESG (icsiran.com)

در صورت نیاز به آموزش و یا دریافت گواهی نامه های سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی با ما با شماره ۲۲۲۰۰۵۰۰ در تهران تماس بگیرید.