گواهی ایزو ۵۰۰۰۱ – بخش یک

گواهی امنیت زیستی -Biosecurity از ACS کانادا
اکتبر 7, 2015
ECO
گواهینامه هتل‌ سبز
اکتبر 21, 2015

گواهی ایزو ۵۰۰۰۱ – بخش یک | Ics ایران

استاندارد سیستم ایزو مدیریت انرژی

آ سی اس در زمینه آموزش و ممیزی استانداردهای ایزو بررسیهای متعددی را درخصوص چگونگی استفاده از منابع ارزشمند انرژی در سازمانها انجام داده است

هدف از تدوین این استاندارد توانمند سازی سازمان ها برای استقرار سیستم ها و فرآیندهای لازم برای بهبود عملکرد انرژی ، شامل بازدهی ، کاربری و مصرف انرژی است. اجرای این استاندارد به منظور هدایت سازمان برای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای ،هزینه انرژی و دیگر موارد تاثیر گذار بر محیط زیست از طریق مدیریت نظام مند انرژی است. این استاندارد در تمامی سازمان ها صرفنظر از نوع ،اندازه ،شرایط جغرافیایی ، اجتماعی و فرهنگی کاربرد دارد.استقرار موفقیت آمیز این استاندارد بستگی به وجود تعهد در تمامی سطوح و فعالیت های سازمان ، بخصوص مدیریت ارشد دارد.در خاتمه این سلسله مقالات بیشتر در مورد ایزو ۵۰۰۰۱؛ گواهی ایزو ۵۰۰۰۱؛ آموزش ایزو ۵۰۰۰۱ خواهیم نوشت.

این استاندارد الزامات یک سیستم مدیریت انرژی را برای تدوین و ایجاد یک خط مشی انرژی و تدوین اهداف کلان و خرد و طرح های اقدام مربوط به آن را  مشخص می کند که در بردارنده الزامات قانونی و اطلاعات مربوط به مصارف بارز انرژی می باشد و انطباق سیستم با الزامات این این استاندارد را اثبات نماید.بکارگیری این استاندارد می تواند به گونه ای سازماندهی شود که با الزامات سازمان شامل پیچیدگی سیستم ، میزان مستندات و منابع این استاندارد بر اساس چارچوب بهبود مداومPDCA استوار بوده و مدیریت انرژی را در تمامی فعالیت های سازمانی جاری می سازد.

 این رویکرد به طور خلاصه مطابق زیر شرح داده می شود:

  طرح ریزی: هدایت بازنگری انرژی و ایجاد خط مبنای انرژی،شاخص های عملکرد انرژی ،اهداف کلان اهداف خرد و اقدامات عملی مورد نیاز برای کسب نتایج براساس فرصتهای بهبود عملکرد انرژی و خط مشی انرژی سازمان.

اجرا : اجرای طرح های مدیریت انرژی ایزو ۵۰۰۰۱؛

بررسی :پایش و انداره گیری فرآیند ها و شاخص های کلیدی فعالیت هایی ک عملکرد انرژی را نسبت به خط مشی انرژی و اهداف کلان تعیین و نتایج را گزارش می نمایند.

اقدام :انجام اقداماتی برای بهبود مداوم عملکرد انرژی و سیستم مدیریت انرژی ایزو ۵۰۰۰۱؛

کاربرد همگانی این استاندارد منجر به استفاده موثر منابع در دسترس، افزایش رقابت و کاهش انتشار گازهای گلخانه ای و سایر پیامدهای زیست محیطی مرتبط خواهد شد.این استاندارد صرفنظر از نوع انرژی مورد استفاده ، کاربرد دارد.

استاندارد ایزو ۵۰۰۰۱؛می تواند برای آموزش ایزو و دریافت گواهی ایزو ۵۰۰۰۱؛ ثبت کردن و خود اظهاری سیستم مدیریت انرژی یک سازمان استفاده شود. این استاندارد الزامات قطعی برای عملکرد انرژی فراتر از تعهدات در خط مشی انرژی سازمان و اجبار به انطباق با الزامات قانونی قابل اعمال و سایر الزامات ایجاد نمی کند. بنابر این دو سازمان دارای فعالیت مشابه با عملکرد انرژی متفاوت، می توانند با الزامات این استاندارد انطباق داشته باشند.

این استاندارد که بر مبنای عناصر مشترک موجود در همه استاندارد های سیستم مدیریت ایزو استوار می باشد، اطمینان دهنده سطح بالای سازگاری با استاندارد ایزو ۹۰۰۱ (مدیریت کیفیت) واستاندارد ایزو ۱۴۰۰۱ (مدیریت محیط زیست) است.

سازمان می تواند سیستم مدیریت انرژی خود را با دیگر استانداردهای سیستم مدیریت همچون کیفیت ،محیط زیست، ایمنی و بهداشت شغلی و غیره یکپارچه نماید.

برای اطلاعات بیشتر اینجا را کلیک کنید: توسعه پایدار، ایزو ۲۶۰۰۰؛ ایزو ۵۰۰۰۱ (icsiran.com)

دیدگاه ها بسته شده است