ایزو ساختمانی و گواهی ایزو ۱۵۶۸۶

ایمنی و بهداشت با ایزو 45001
ایزو ۴۵۰۰۱ و مدیریت کیفیت ساختمانی
دسامبر 20, 2014
ایزو ۱۴۰۴۶و ارزیابی ردپای آب
ژانویه 7, 2015

ایزو ساختمانی و گواهی ایزو ۱۵۶۸۶ | Ics ایران

استاندارد ایزو ساختمانی؛ ایزو ۷-۱۵۶۸۶   الزامات ارزیابی عملکرد بازخورد داده ها و طول عمر خدمت دارایی ها و ساختمانها را تشریح می نماید.در تعاریف اصلی این استاندارد موارد ذیل از اهمیت برخوردار است :

در استاندارد ایزو ساختمانی؛ ایزو ۷-۱۵۶۸۶ ؛ بررسی عملکرد که شامل تعریف وظیفه، برنامه ریزی ، آزمون، ارزیابی و گزارش نویسی در زمان معین مطابق با این استاندارد می باشد.ارزیابی عملکرد:محاسبه کل مواد بر عملکرد یک مورد در کل طول عمر خدمت تعریف شده است.درجه عملکرد:عملکرد یک مورد در رابطه با سطح مرجع تعریف شده می باشد .لذا با این تعاریف در الزامات این استاندارد، کیفیت کارکرد ، در سه سطح ثبت  و بازرسی جهت مصرف کننده تعریف شده است :

الف- مقدماتی(، ثبت عملکرد از یک مشخصه کلی شامل ترکیبی از مشاهدات عینی)

ب- منظم ( ثبت عملکرد از یک مشخصه کلی، اما کاملتر و دقیقتر از سطح  الف که این سطح شامل آزمایش داده ها ی پشتیبان، مثل طرح ها ، ویژگی ها و مدارک دیگر. اندازه گیر ی ها یا ثبت جامع برا اجرا ساخت و عملکرد  در صورت نیاز باید انجام گیرد.)

پ- دقیق(، ثبت عملکرد از یک مشخصه خا ص که تنها شامل موارد خا صی همانند اجزا ساختمان،اجزا سازه، مقاطع کار یا مشکالت خا ص می باشد. چنین ثبت عملکرد، به استفاده از اندازه گیری دقیق مخصو صا از طریق  آزمون و، در صورت امکان انجام  آزمون های آزمایشگاهی دارد.)

آ سی اس با بکارگیری تیم مدیریت کیفیت در طراحی و ساخت ساختمان اقدام به ارزیابی عملکرد و صدور گواهی نامه های کیفیت ساختمان و طول عمر از ACS کانادا می نماید.CanadaCerts | Worldwide Management Systems Certification Body

برای اطلاعات بیشتر درباره گواهی نامه های ایمنی و بهداشت شغلی اینجا را کلیک کنید:ایزو ۴۵۰۰۱ ، گواهی ایزو؛ آموزش ایزو (icsiran.com)

برای اطلاعات بیشتر درباره گواهی نامه های ایزو مدیریت و کیفیت اینجا را کلیک کنید:گواهی ایزو؛ آموزش ایزو؛ ایزو ۹۰۰۱ ؛ایزو ۲۹۰۰۱؛ ایزو ۱۰۰۰۴؛ ایزو ۲۲۴۸۳ (icsiran.com)

برای اطلاعات بیشتر درباره گواهی نامه های زیست محیطی اینجا را کلیک کنید:گواهی ۱۴۰۰۱ ،گواهی ایزو ، گواهی اکو ، گواهی زیست محیطی، گواهی سبز (icsiran.com)

دیدگاه ها بسته شده است