کشاورزی و صنایع غذایی

کد دوره

عنوان دوره صنایع غذایی

مدت دوره (روز)

۱

مبانی الزامات ، مستندسازی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت مواد غذایی ISO 22000:2005

۲

۲

ممیزی داخلی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت مواد غذایی ISO 22000:2005

۳

۳

مبانی الزامات و مستندسازی ۱۲ گام ایمنی و بهداشت مواد غذایی HACCP

۲

۴

ممیزی داخلی ۱۲ گام ایمنی و بهداشت مواد غذایی HACCP

۳

۵

سر ممیزی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت مواد غذایی بر مبنای استاندارد ISO 22000:2005

۵

۶

آشنایی با اصول و مبانی GMP

۲

۷

آشنایی با برند حلال

۱

۸

آشنایی با اصول مدیریت سلامتی غذا

۲

۹

متدهای ارزیابی ریسک و مخاطرات غذا

۱

۱۰

آشنایی با استاندارد ایمنی جهانی غذا The BRC Global Standard Food )(BRC

۲

۱۱

آشنایی با انواع استاندارد های (Food Safety Management System (IFS

۲

۱۲

دوره آموزشی کترینگ بر مبنای الزامات Codex 39

۲

کد دوره

عنوان دوره گروه کشاورزی

مدت دوره (روز)

۱

آشنائی با الزامات و قوانین کشاورزی ارگانیک Organic

۳

۲

الزامات و مستندسازی Global GPA بر مبنای کلیه فعالیتهای کشاورزی (All Farm Base)

۲

۳

الزامات و مستندسازی Global GPA بر مبنای محصول زراعی و باغی (Crop Base)

۱

۴

الزامات و مستندسازی Global GPA بر مبنای میوه و سبزیجات

۱

۵

الزامات و مستندسازی مدیریت کیفیت و صدور گواهی گروه تولیدکنندگان

۱

۶

بازرسی و ممیزی داخلی گروه تولیدکنندگان

۲

۷

اصول عملیات خوب آبزی پروری Good Aquaculture Practice

۱

۸

الزامات و مستندسازی Global GAP بر مبنای محصولات دامی

۲

۹

اضول مدیریت زیست محیطی Global GAP

۲

۱۰

مدیریت انرژی بهره وری در کشاورزی

۱

۱۱

اصول مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی

۲

۱۲

Occupational Health/Safety Principle

۲

۱۳

مدیریت انرژی (بهره وری انرژی در کشاورزی)

۱

۱۴

آشنائی با الزامات و قوانین بین المللی کشاورزی، ایمنی و سلامت غذا و فرآیند صدور گواهی

۲

۱۵

محصولات زیستی Bio Products

۱

۱۶

الزامات استاندارد عملیات خود دامداری Good Dairy Farming Practices (GDP(

۱