مهندسی مجدد فرآیند کسب و کار BPR

چرایی مهندسی مجدد فرآیند های کسب و کار Business Process Reengineering – مشاوره BPR-آموزش BPR

چرا با وجود سرمایه گذاری های گسترده بر روی سیستم های کاری،هنوز فعالیتها بهره ور نبوده و با کندی و رخوت همراه هستند. یکی از دلایل محرز،اشکال در طراحی فرآیندهای سازمانی ، ساختارها وطراحی های سازمانی است که بخوبی کار نمی کند.طرا حی های کهنه وقدیمی سازمانها مانع واغلب یک آشفتگی پیچیده می باشد. مهندسی مجدد سازمانها را می توان از جهات مختلف محصول تکامل طبیعی و عملی ا ستراتژی های کاربردی برخی از رویکردهای مدیریتی اخیر دانست که تاثیر عمده ای بر نحوه نگرش مدیریت و دگرگونی سازمانها داشته است.

خدمات مشاوره BPR:معمولا مشاوره فرآیند مهندسی مجدد از طراحی تا اجرا شامل چهارمرحله است:

مرحله اول ، نیاز سنجی: اغلب ، فعا لیتهای مهندسی مجدد زمانی شروع می‌شود که شرکتها از وضعیت موجود ناراضی هستند یا از طرف فرآیندها و سیستم های موجود جهت پاسخ به فرصتهای تجاری جدید یا به دست آوردن اهداف خاص تحت فشار هستند.در حقیقت مهندسی مجدد به عنوان ابزاری برای به دست آوردن اهداف کسب و کار جدید یا نشان دادن مشکلات کسب و کار استفاده می شود.

مرحله دوم ، مشاوره و آموزش مدیران ارشد جهت حمایت و پشتیبانی BPR: بدون حمایت فعال و مستمر مدیریت ارشد ، یک فعالیت بنیانی مثل مهندسی مجدد دیر یا زود شکست خواهد خورد.

مرحله سوم ، تشکیل تیم راهبری : تیم را هبری متشکل از مدیران ارشد منابع انسانی ، مدیران MIS ، مدیران میانی و مشاوران خارجی معمولا در این مرحله تشکیل می‌شود.

مرحله چهارم ، تشکیل تیم های اجرایی: تیم های اجرایی برای خلق راه حل جهت هریک از فرآیند های هدف گیری شده تشکیل می‌شوند. در این مرحله افراد تیمآموزش دیده تا با کمک مشاورفرآیند موجود را شناسایی کرده و راه حلهای چندگانه برای فرآیند ایجاد کنند ، برای هر راه حل تحلیل سود- هزینه انجام دهند و در نهایت ساختار ،‌نیروی انسانی و نیازهای سیستمی فرآیند انتخاب شده را تعیین می‌کنند.

تعریف BPR
۱- باز اندیشی بنیادین و طراحی نو و ریشه‌ای فرآیندها‏، برای دستیابی به بهبود و پیشرفتی شگفت انگیز در معیارهای حساس امروزی ، همچون قیمت ، کیفیت، خدمات و سرعت.

۲-طراحی مجدد ریشه‌ای و سریع فرآیندهای ا ستراتژیک و ارزش‌ افزای کسب و کار و سیستم ها ، سیاستها ، و ساختارهای سازمانی پشتیبان آنها ــ به منظور بهینه سازی جریان کارها و افزایش بهره وری در یک سازمان

۳- مجموعه فعالیتهایی که یک سازمان برای تغییر فرآیندهاو کنترل های درونی خودانجام می دهدتا از ساختار ازساختارسنتی عمودی وسلسله مراتبی، به ساختاری افقی ، میان فعالیتی ، مبتنی بر تیم و مسطح تبدیل شود که در آن، همه پردازشها برای جلب رضایت مشتریان صورت می گیرد
۴- مهندسی مجدد یک فلسفه بهبود است که هدفش دستیابی به بهبودهای مرحله‌ای در عملکرد به وسیله طراحی مجدد فرآیندها ست و در این طرا حی مجدد ، سازمان می‌کوشد فعا لیتهای ارزش ‌ا فزا را به حداکثر و دیگر فعا لیتها را به حداقل برساند . این رهیافت می تواند در سطح یک فرآیند منفرد و یا در کل سازمان به کار گرفته شود.