فراخوان

دوره آموزشی مبانی، الزامات و ممیزی داخلی سیستم مدیریت زیست محیطی بر مبنای استاندارد ISO 14001:2015 (تاریخ برگزاری ۲۵ الی ۲۷ مهرماه ۱۳۹۶):

دوره آموزشی مبانی، الزامات و ممیزی داخلی سیستم مدیریت کیفیت بر مبنای استاندارد ISO 9001:2015 (تاریخ برگزاری ۲ الی ۴ آبان ماه ۱۳۹۶):

دوره آموزشی الزامت و ممیزی داخلی استاندارد سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی ISO22000:2005 (تاریخ برگزاری ۳ اسفند ماه ۱۳۹۵):

آشنایی با مبانی و تشریح الزامات استانداد بین المللی ایمنی غذا بر اساس BRC (تاریخ برگزاری ۹ دی ماه ۱۳۹۵):

“فراخوان ذیل، به اتمام رسید”

آشنایی با مبانی و تشریح الزامات استانداد بین المللی ایمنی غذا بر اساس IFS (تاریخ برگزاری ۸ دی ماه ۱۳۹۵):

“فراخوان ذیل، به اتمام رسید”

h8uk_ifs_trining_4