سیستم مدیریت HSE-MS OGP

ISO-37001
ایزو ۳۷۰۰۱ آموزش و مشاوره و صدور گواهینامه
ژانویه 21, 2018
استاندارد-سیستم-های-مدیریت-ایمنی-مواد-غذایی
ایزو ۲۲۰۰۰
ژانویه 28, 2018

سیستم مدیریت HSE-MS OGP | Ics ایران

استاندارد-HSE

سیستم HSE برگرفته از راهنمای سیستم مدیریت بهداشت ، ایمنی و محیط زیست است

مقدمه ای بر HSE و چرایی دریافت گواهی HSE:

امروزه مرگ بیش از ۷،۶۰۰ نفر در روز از حوادث یا بیماری های مربوط به کار این سوال را پیش می آورد که آیا رعایت نکات ایمنی در حین انجام کار برای کارگر و کارفرما ها مفید است یا مضر. بار آسیب های شغلی و بیماری ها ، هم برای کارفرمایان و هم برای اقتصاد گسترده تربسیار اهمیت دارد زیرا منجر به تلفات ناشی از بازنشستگی پیش از موعد ، عدم حضور کارکنان و افزایش حقوق بیمه می شود.ما در آ سی اس با اهمیت این موضوع ؛ با آموزش HSE-MS OGP و ممیزی و صدور گواهی HSE از ACS Canada  سازمان ها را همراهی خواهیم کرد.

برای مقابله با این مشکل، و با وجود نبود استاندارد در سازمان بین المللی؛  OGP سیستم مدیریتی HSE را تدوین تا با ایجاد چارچوبی مناسب برای بهبود ایمنی کارکنان و کاهش خطرات در محیط کاری و ایجاد شرایط بهتر و ایمن تر کار ، در سراسر جهان رو به رو باشیم. در نظر گرفتن همزمان موضوعات بهداشت ، ایمنی و محیط زیست ، چارچوبی را ارائه می‌دهد که بر اساس آن بتوان تصمیم گیری نمود و یک توازن نسبی را برقرار کرد.

معرفی نظام مدیریت HSE:

هدف از این سیستم؛ ارائه روشی هدفمند بر پایه استانداردهای موجود برای حصول اطمینان از اینکه مخاطرات بالقوه و بالفعل موجود در زمینه بهداشت ، ایمنی و محیط زیست بطور دقیق تعیین و بطور مؤثر حذف و یا کنترل می‌ گردد.نظام مدیریت بهداشت ، ایمنی و محیط زیست بخشی از نظام مدیریت کل جاری در سازمان می‌باشد و برای توسعه، اعمال، دستیابی، بررسی و حفظ خط‌ مشی بهداشت، ایمنی و محیط زیست تلاش می‌نماید تا راه گشای روش‌های اصول مدیریت ریسک‌های بهداشت، ایمنی و محیط زیست مربوط به فعالیت‌های شرکت گردد.سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست انجمن بین المللی تولیدکنندگان نفت و گاز (OGP) اشاره دارد. OGP سازمانی است که منافع صنعت نفت و گاز را در سراسر جهان نمایندگی می کند. OGP دستورالعمل ها و استانداردهایی را برای ارتقای بهترین شیوه های بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE) در بخش نفت و گاز ایجاد کرده است. HSE MS OGP چارچوبی است که توسط OGP ارائه شده است که به عنوان الگویی برای شرکت های صنعت نفت و گاز برای ایجاد و حفظ سیستم های مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست موثر عمل می کند. این مولفه ها و الزامات کلیدی لازم برای مدیریت و کاهش خطرات مرتبط با عملیات نفت و گاز را با تمرکز اولیه بر سلامت و ایمنی پرسنل و حفاظت از محیط زیست تشریح می کند.

هدف از ایجاد نظام مدیریت HSE: ارائه روشی است هدفمند بر پایه استانداردهای موجود برای حصول اطمینان از اینکه مخاطرات بالقوه و بالفعل موجود در زمینه بهداشت، ایمنی و محیط زیست بطور دقیق تعیین و بطور مؤثر حذف و یا کنترل می‌ گردد. نظام مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست بخشی از نظام مدیریت کل جاری در سازمان می‌باشد  و برای توسعه، اعمال، دستیابی، بررسی و حفظ خط‌مشی بهداشت، ایمنی و محیط زیست تلاش می‌نماید تا راهگشای روش‌های اصول مدیریت ریسک‌های بهداشت، ایمنی و محیط زیست مربوط به فعالیت‌های شرکت گردد.نگاه نظام مدیریت HSE به امکانات بالقوه موجود در شرکت از نقطه نظر نیروی انسانی شامل صدمات، بیماری و مرگ؛ از نقطه نظر تجهیزات شامل   اتلاف سرمایه و یا سرویس و جایگزینی آنها؛ ازنقطه نظر محیط زیست  شامل تأثیر آلاینده‌های فرآیند یا دیگر رویدادهایی که تأثیر سوء بر محیط زیست خواهند داشت؛ از نقطه نظرفعالیت تولید شامل از دست دادن فرصت تولید کار می گردد.

مزایای استقرار نظام مدیریت HSE

 • شناخت کافی از عوامل بالقوه آسیب‌رسان در محیط کار؛
 • ایجاد بستر مناسب برای بهبود بهره‌وری و تعالی سازمان؛
 • ایجاد ساختار مشخص برای مدیریت HSE و تعیین مسئولیت‌ها؛
 • هدفمند نمودن و یکپارچه کردن سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست؛
 • ایجاد بستر مناسب برای بهبود مستمر HSE در سازمان؛
 • شناخت قوانین و مقررات ایمنی؛
 • ارزیابی مؤثر ریسک‌ها و کاهش آنها بمنظور کنترل حوادث؛
 • کاهش زیان‌های مستقیم و غیر مستقیم ناشی از حوادث؛
 • ایجاد انگیزه در کارکنان بعلت اعتماد آنها نسبت به مدیریت بواسطه تلاش برای ایجاد محیط کاری ایمن؛
 • ایجاد زمینه مناسب برای استفاده توان فکری بالقوه کارکنان برای تقویت مدیریت HSE؛
 • فراهم شدن زمینه‌های رقابت سالم و مؤثر؛
 • امکان خود ارزیابی سازمان برای تطبیق با یک سیستم مدیریت HSE.

کاهش زیان‌های ناشی از حوادث شامل کاهش:

 • خسارات ناشی از توقف کار؛
 • هزینه‌های مربوط به درمان؛
 • اتلاف وقت در اثر کارنکردن فرد/ افراد حادثه دیده؛
 • اتلاف وقت بواسطه نگرانی‌های خاصل از تبعات حادثه و امدادرسانی؛
 • ‌میزان پرداخت غرامت‌های ناشی از کارافتادگی دائم، موقت و یا مرگ کارکنان؛
 • میزان خرابی دستگاه یا اتلاف مواد و در نتیجه ضایعات کمتر در تولید؛
 • هزینه آموزش کارکنان جدید که جایگزین کارکنان حادثه دیده می‌شود.

در بدو استقرار نظام مدیریت HSE نیاز به اخذ سه تصمیم اساسی زیر می‌باشد:

۱- بنا نهادن یک خط‌مشی و فرهنگ سازمانی:این خط‌مشی و فرهنگ باید به همان صورت که به مسائل تولید، سود، تحقیقات، برنامه‌ریزی فروش یا سایر عوامل می‌نگردد به همان صورت نیز به مسائل بهداشت، ایمنی و محیط زیست شرکت‌های تابعه و یا سازمان خود توجه کند.۲-ایجاد نمودن چارچوب کار توسط مدیریت ارشد سازمان:بطوریکه در آن خط مشی HSE در سرتاسر سازمان تداوم یابد.۳- قراردادن موضوع HSE در ساختارهای سازمانی، آرمان‌ها، اهداف، سیستم‌های پاداش و دیگر فرآیندهای ضروری جهت استمرار کار:خط‌مشی کلی سازمان و این اصول ویژه، نتیجتاً اصول راهنمای شرکت‌ها و واحدهای تابعه را نیز بدنبال خواهد داشت

معرفی عناصر اصلی  HSE-MS:

۱- تعهد و رهبری: به تعهد در سطوح مختلف از بالاترین تا پایین‌ترین رده  و فرهنگ حاکم در شرکت اشاره داشته، برای موفقیت نظام HSE-MS بسیار اساسی است.

۲-خط‌مشی و اهداف استراتژیک Policy & Strategic objectives: بیان دیدگاه‌ها، مقاصد و خواسته‌های مدیریت، اصول عملکرد و اشتیاق ایشان نسبت به مسائل و موضوعات بهداشت، ایمنی و محیط زیست می‌باشد.

۳-محورهای (Sub – Element) نظام مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست:محورها یا عناصر فرعی که غالباً در یک نظام مدیریت HSE بعنوان ابزارهایی مورد استفاده قرار می‌گیرند تا با کنترل آنها بتوان به اهداف نظام دست یافت عبارتند از:

 • برنامه‌ریزی برای اجرایی نمودن خط‌مشی و اهداف استراتژی سازمان
 • تعیین ساختار سازمانی و مسئولیت‌های قابل اجرا توسط بخش‌های مختلف
 • ‌تعیین و اجراء برنامه‌های مدیریت عوامل بالقوه آسیب‌رسان و ریسک‌های مربوط به آنها
 • تعیین روش گزارش، تحقیق و تجزیه و تحلیل حوادث
 • تعیین و بررسی کلیه مباحث مرتبط با محیط زیست و فعالیت‌های شرکت یا سازمان
 • تعیین عناوین و برنامه‌ریزی دوره‌های آموزش بهداشت، ایمنی و محیط زیست برای کلیه سطوح مختلف سازمانی
 • تعیین پروانه‌های کار مورد نیاز و روش‌های اجرایی آنها
 • تعیین و فراهم نمودن زمینه مذاکرات مستقیم کارکنان و مدیریت در خصوص موضوعات مربوط به بهداشت، ایمنی و محیط زیست
 • تعیین اعضاء و تشکیل کمیته‌های HSE
 • تعیین روش‌های انجام کار، تعمیر و نگهداری بطریق ایمن و مطابق با استانداردها
 • ‌تعیین و بررسی موارد مرتبط با طب صنعتی کارکنان
 • ‌تعیین اصول پیشگیری و کنترل حریق
 • تعیین و تثبیت روابط بین بخشی و همچنین برون سازمانی
 • تعیین اصول پیشگیری از کلیه مخاطرات بهداشتی، ایمنی، زیست محیطی و کنترل هر یک
 • تعیین، تدوین و اجراء الزامات قانونی
 • تعین روش کار پیمانکاران
 • تعیین روش و چگونگی کنترل اطلاعات و اسناد
 • تعیین و تهیه مستندات مورد نیاز برای پیشبرد اهداف سیستم همچنین مواردی که تهیه آنها الزام قانونی دارد.
 • تعیین روش اجرایی مدیریت بحران و مقابله با وضعیت اضطراری
 • تعیین راه‌های ایجاد انگیزه و مداخله مؤثر کارکنان در مباحث بهداشتی. ایمنی و زیست محیطی
 • تعیین رابطه با ارائه‌کنندگان خدمات پشتیبانی نظیر بخش خرید تجهیزات، خدمات مشتری و محصولات، کنترل کیفیت
 • تعیین روش‌های انتخاب کارکنان بر اساس شایستگی‌ها و توانمندی‌های فردی
 • ‌تعیین و بررسی موضوعات بهداشتی، ایمنی و زیست محیطی خارج از محیط کار که بنوعی کارکنان و یا دیگر افراد را تهدید می‌کند.
 • تعیین و رعایت یکپارچگی فنی، طراحی و ساخت تسهیلات (انتخاب یک استاندارد معین برای انجام کارها)
 • تعیین روش‌های مدیریت تغییر

مراحل اجرایی استقرار HSE-MS OGPو دریافت گواهی HSE

مرحله اول: تصمیم‌گیری مدیریت نسبت به مواردی از قبیل ماهیت سازمان، هزینه‌ها، سطح تکنولوژی مورد نیاز، قوانین و مقررات، عوامل فرهنگی، مزایای استقرار و محدودیت‌ها و مشکلات پیاده‌سازی لزوم ایجاد تغییر و مقاومت‌های موجود در تبادل انجام تغییر.مرحله دوم: فرهنگ‌سازی و ایجاد فرهنگ سازمانی مناسب، جلب مشارکت کارکنان / آماده نمودن سازمان جهت تغییر.مرحله سوم: سازماندهی مراحل اجراء و استقرار نظام؛ مرحله چهارم: آموزش مقدماتی؛مرحله پنجم: بازنگری اولیه در خصوص شناسایی کلیه فعالیت‌های فرآیندی محصولات؛ شناسایی عوامل مخاطره آمیز و تأثیرات سوء آنها؛ بررسی نقطه نظرات تمام طرف‌های علاقمند؛ ‌بررسی سوابق حوادث و سوانح؛ شناسایی الزامات قانونی و سایر الزامات؛ تعیین شاخص‌های مهم بهداشتی، ایمنی و زیست محیطی؛ تدوین روش‌های اندازه‌گیری و ارزیابی؛ مشخص نمودن خلاء‌های موجود در مسیر. مرحله ششم: مشخص کردن اهداف کلان و خرد. مرحله هفتم: تعیین عوامل بالقوه آسیب‌رسان، ارزیابی ریسک‌ها و مشخص کردن کنترل‌های عملیاتی مورد نیاز.مرحله هشتم: تعیین دامنه شمول نظام مدیریت HSE بر اساس محصول، فرآیند، سایت و همچنین نتایج ارزیابی اولیه. مرحله نهم: آموزش مستندسازی. مرحله دهم: مستندسازی. مرحله یازدهم: اجراء سیستم HSE-MS OGP. مرحله دوازدهم: آموزش ممیزی داخلی سیستم HSE-MS OGP, مرحله سیزدهم: ممیزی مراحل ممیزی HSE-MS OGP برای دریافت گواهی HSE-MS OGP از ACS کانادا.

HSE MS OGP طیف وسیعی از موضوعات و زمینه ها را پوشش می دهد، از جمله:
۱-رهبری و تعهد: بر اهمیت تعهد رهبری به HSE، تعیین خط مشی ها و اهداف، و ایجاد فرهنگ ایمنی و نظارت بر محیط زیست تأکید می کند.
۲- مدیریت ریسک: نیازمند یک رویکرد سیستماتیک برای شناسایی، ارزیابی و مدیریت ریسک های مرتبط با عملیات، امکانات و تجهیزات است. این شامل شناسایی خطر، ارزیابی ریسک و اجرای کنترل های مناسب است.۳- کنترل های عملیاتی: بر اجرای رویه ها، دستورالعمل های کاری، و شیوه های عملیاتی ایمن برای اطمینان از عملیات ایمن و مسئولیت پذیر از نظر زیست محیطی تمرکز می کند. این شامل جنبه‌هایی مانند مجوزهای کار، روش‌های نگهداری، طرح‌های واکنش اضطراری و برنامه‌های آموزشی ایمنی است.

۴- مدیریت پیمانکار: راهنمایی هایی را در مورد مدیریت پیمانکاران و پیمانکاران فرعی ارائه می دهد، از انطباق آنها با الزامات HSE و ادغام آنها در سیستم کلی مدیریت HSE اطمینان حاصل می کند.

۵- بررسی و گزارش رویداد: فرآیندهایی را برای گزارش، بررسی و تجزیه و تحلیل حوادث، موارد نزدیک به فقدان، و عدم انطباق برای شناسایی علل اصلی، عبرت گرفتن از حوادث و اجرای اقدامات اصلاحی ایجاد می کند.

۶- نظارت و بازنگری عملکرد: مستلزم ایجاد شاخص ها و اهداف عملکرد برای نظارت بر عملکرد HSE، پیگیری پیشرفت، و آغاز بهبودهای لازم است. بررسی های منظم مدیریت نیز برای ارزیابی اثربخشی سیستم مدیریت HSE مورد تاکید قرار می گیرد.

توجه به این نکته مهم است که HSE-MS OGP یک چارچوب داوطلبانه است که توسط OGP ارائه شده است و پذیرش و اجرای آن به شرکت ها بستگی دارد. برخی از شرکت ها ممکن است تصمیم بگیرند که دستورالعمل ها را در سیستم های مدیریت HSE موجود خود بگنجانند و گواهی HSE دریافت کنند و یا برخی دیگر ممکن است سیستم های خود را با سایر استانداردهای شناخته شدهISO 9001-ISO 14001-ISO 45001 هماهنگ کنند.

با آموزش  HSE-MS OGP می توان مراحل ممیزی HSE-MS OGP را سپری و از ACS کانادا گواهی HSE را اخذ نمایید.

برای اطلاعات بیشتر درباره گواهی نامه های ایمنی و بهداشت شغلی اینجا را کلیک کنید:ایزو ۴۵۰۰۱ ، گواهی ایزو؛ آموزش ایزو (icsiran.com)

برای اطلاعات بیشتر درباره گواهی نامه های ایزو مدیریت و کیفیت اینجا را کلیک کنید:گواهی ایزو؛ آموزش ایزو؛ ایزو ۹۰۰۱ ؛ایزو ۲۹۰۰۱؛ ایزو ۱۰۰۰۴؛ ایزو ۲۲۴۸۳ (icsiran.com)

برای اطلاعات بیشتر درباره گواهی نامه های زیست محیطی اینجا را کلیک کنید:گواهی ۱۴۰۰۱؛ گواهی ایزو ۱۴۰۰۱ (icsiran.com)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.