سیستم مدیریت زیست محیطی ایزو ۱۴۰۰۱

استاندارد ایزو ۱۴۰۰۱ یک سیستم مدیریت محیط زیست است که برای کنترل و کاهش تأثیرات محیطی شرکتها و سازمانها توسعه داده شده است و بر اساس آن، شرکتها و سازمانها باید سیستمها و روشهایی را برای کاهش آلودگی و حفاظت از محیط زیست در تمام فرآیندهای خود پیاده کنند.با آموزش ایزو ۱۴۰۰۱ ؛ مراحل ممیزی ایزو ۱۴۰۰۱ برای دریافت گواهی سیستم مدیریت زیست محیطی را سپری و از ACSW3 گواهی اکردیته IAS-IAF  را اخذ نمایید.

ایزو ۱۴۰۰۱ برای یک سیستم مدیریت زیست محیطی مشخص می نماید تا یک سازمان بتواند آن را برای توسعه عملکرد زیست محیطی خود مورد استفاده قرار دهد و برای استفاده سازمانهایی می باشد که در جستجوی مدیریت مسئولیت های زیست محیطی به شکل سیستماتیک می باشند مورد نظر است تا بر اساس محیط زیست پایدار همکاری نماید.

هدف از استقرار سیستم مدیریت زیست محیطی:

هدف اصلی از پیاده سازی و استقرار ایزو ۱۴۰۰۱ توجه ویژه سازمان ها به رعایت الزامات زیست محیطی میباشد که در سالیان اخیر با توجه به اهمیت این موضوع و تاثیرات منفی و بروز مشکلات زیست محیطی حاصل از فعالیت های صنعتی مورد توجه جدی سازمان های بین المللی قرار گرفته است.با پیاده سازی و دریافت گواهی ایزو ۱۴۰۰۱  از ACS که با اعتبار از IAS-IAF صورت می پذیرد ؛ شرکت ها می توانند تعهد خود را به حفاظت از محیط زیست نشان دهند؛ محصول خود را صادر کرده و مزیت رقابتی در صنعت خود کسب کنند.

مزایا و اهمیت اخذ گواهینامه ایزو  مدیریت زیست محیطی ۱۴۰۰۱:

• اطمینان از حفاظت محیط زیست «در سطح محلی، ملی، منطقه ای و جهانی»
• بهبود روش های مدیریت، به ویژه ترویج و ترغیب فعالیت مدیریت محیط زیست و بهبود ارتباط برون و درون سازمانی
• در سطح جهانی ورود به سیستم های مدیریت زیست محیطی توافق همه جانبه بوجود خواهد آورد و اعتبار و مقبولیت می آفریند
• کاهش مصرف منابع طبیعی و مواد اولیه
• کاهش مصرف انرژی
• کاهش ضایعات و پسماندها و استفاده از روش های بازیافت
• افزایش رعایت مقررات و قوانین زیست محیطی
• آمادگی و واکنش در وضعیت اضطراری
• کاهش شکایات، جریمه ها و مجازات ها
• حذف دوباره کاری ها
• ارتقاء بهره وری به دلیل استفاده از منابع انسانی، طبیعی، اقتصادی و بازدهی کالا و خدمات
• بهبود ایمنی و بهداشت
• بهبود کیفیت محیط زیست طبیعی و انسانی و حصول به توسعه پایدار

استاندارد بین المللی ایزو ۱۴۰۰۱ به سازمان در دست یابی به خروجی های مورد نظر سیستم مدیریت زیست محیطی کمک می نماید که برای محیط زیست ، خود سازمان و طرف های ذی نفع ، ارزش ایجاد مینماید. این استاندارد برای ارتقای عملکرد زیست محیطی ، پوشش دهی الزامات قانونی و دست یابی به اهداف زیست محیطی کمک بسزایی دارد.مدیریت تغییر بخش مهمی از نگهداری سیستم مدیریت زیست محیطی ایزو ۱۴۰۰۱ است که به سازمان اطمینان میدهد که میتواند پیوسته به نتایج مورد نظر سیستم مدیریت زیست محیطی خود دست یابد.مدیریت تغییر در الزامات این استاندارد بین المللی اعم از :

 • نگهداری سیستم مدیریت زیست محیطی
 • جنبه های زیست محیطی
 • کنترل عملیاتی
 • برنامه ممیزی داخلی
 • بازنگری مدیریت

سه تعهد پایه ای برای خط مشی زیست محیطی در این استاندارد بین المللی مشخص شده است :

 • تعهد به حفاظت از محیط زیست
 • تامین الزامات انطباقی
 • بهبود مداوم سیستم مدیریت زیست محیطی برای ارتقای عملکرد زیست محیطی

این تعهدات ، در فرایندهایی که یک سازمان استقرار میدهد خود را نشان میدهند تا از طرفی ضمن رعایت الزامات این استاندارد بین المللی ، یک سیستم مدیریت زیست محیطی پویا و قوی را ایجاد نمایند .

از آنجاییکه کلیه تعهدات مهم هستند برخی طرف های ذی نفع به طور ویژه ای با تعهدات سازمان در تامین الزامات انطباقی به ویژه الزامات قانونی قابل کاربرد ، ارتباط مستقیم دارند .

استاندارد ایزو ۱۴۰۰۱ شماری از الزامات به هم پیوسته مرتبط ب این تعهد را مشخص می نماید . از جمله :

 • تعیین الزامات انطباقی
 • اطمینان از این که عملیات ها در مطابقت با الزامات انطباقی ، انجام می شوند .
 • ارزیابی از میزان تامین الزامات انطباقی
 • اصلاح عدم انطباق ها

جنبه های زیست محیطی می توانند به وجود آورنده ریسک ها و فرصت های مرتبط با پیامدهای مخرب زیست محیطی ، پیامدهای سودمند زیست محیطی و دیگر تاثیرات بر سازمان باشند. ریسک ها و فرصت های مرتبط با جنبه های زیست محیطی می توانند به عنوان بخشی از ارزیابی تعیین شوند یا بطور جداگانه تعیین شوند.ارتباطات به سازمان اجازه می دهد تاد اطلاعات مرتبط با سیستم مدیریت زیست محیطی را شامل اطلاعات مرتبط با جنبه های زیست محیطی بارز ، عملکرد زیست محیطی ، الزامات انطباقی و توصیه هایی برای بهبود مداوم را اخذ نماید و این ارتباطات دوسویه میباشد : ارتباطات درون سازمانی ؛ ارتباطات برون سازمانی. این ارتباطات بایستی شفاف باشد؛متناسب باشد؛ صادقانه باشد؛واقعی و دقیق باشد و قابل درک وفهم باشد.عملکرد زیست محیطی میتواند با بکار گیری سیستم مدیریت زیست محیطی ارتقا یابد و این ارتقا میتواند بر کل سیستم مدیریت زیست محیطی یا بر یک یا برخی موارد اثر گذارد.

با آموزش ایزو ۱۴۰۰۱ ؛ مراحل ممیزی ایزو ۱۴۰۰۱ برای دریافت گواهی سیستم مدیریت زیست محیطی را سپری و از ACSW3 گواهی اکردیته IAS-IAF  را اخذ نمایید.

برای اطلاعات بیشترگواهی نامه های  سبز و زیست محیطی اینجا را کلیک کنید:گواهی ۱۴۰۰۱ ،گواهی ایزو ، گواهی اکو ، گواهی زیست محیطی، گواهی سبز (icsiran.com)

برای اطلاعات بیشتر گواهی نامه های توسعه پایدار و سبز  اینجا را کلیک کنید: توسعه پایدار، ایزو ۲۶۰۰۰؛ ایزو ۵۰۰۰۱ (icsiran.com)