روش خوب ساخت GMP

شرکت ICS یکی از باسابقه ترین شرکت های آموزشی، ارزیابی و ممیزی و صدور گواهینامه در زمینه GMP در ایران و منطقه می باشد. این شرکت در ارزیابی ممیزی خود، ۴ محور تخصصی را به عنوان الزامات پایه GMP مورد ارزیابی و صدور قرار می دهد.

صنایع غذایی:

عموماَ الزامات GMP صنایع غذایی با مقایسه با استاندارد مرجع CAC RCP1 سازمان کدکس بین المللی و در برخی موارد الزامات خاص کانادا، انگلستان و اتحادیه اروپا مورد ممیزی قرار می گیرد. چک لیست ۱۰۰۰ امتیازی پیش نیازی سازمان غذا و دارو مبنای خوبی برای این ارزیابی می باشد.

صنایع داروئی:

عموماَ مبنای ممیزی GMP در صنعت دارو، مقررات CFR سازمان غذا و داروی امریکا مورد استفاده قرار می گیرد و ممیزی این شرکت تمامی عناصر این استاندارد را مورد ممیزی قرار داده و گواهینامه صادره نیز با رجوع به مقررات CFR صادر می گردد. ده ها گواهینامه GMP دارویی در منطقه توسط سرممیزین این شرکت ارزیابی و صادر گردیده اند.

آرایشی و بهداشتی:

عموماَ مبنای ممیزی GMP در صنایع آرایشی و بهداشتی استاندارد ایزو ۲۲۷۱۶ مورد استفاده قرار می گیرد و ممیزین این شرکت تمامی عناصر این استاندارد را مورد ممیزی قرارداده و گواهینامه صادره نیز با رجوع به مقررات بین المللی ISO 22716 صادر می گردد.

مکمل و غذاهای دام و طیور:

عموماَ الزامات GMP این صنعت با مقایسه با استاندارد مرجع GMP+FSA انگلستان و اتحادیه اروپا مورد ممیزی قرار می گیرد. ممیزین این شرکت تمامی عناصر این استاندارد را مورد ممیزی قرارداده و گواهینامه صادره نیز در انطباق با  رجوع به مقررات بین المللی  Feed Safety Standard  صادر می شود.

در صورت نیاز به آموزش و یا صدور گواهینامه GMP با ما تماس بگیرید.