ایزو ۹۰۰۱ و ارتباط با نظام مدیریت ریسک بخش ۱۰

KM
ایزو ۹۰۰۱ و ارتباط با نظام مدیریت ریسک بخش ۹
جولای 16, 2015
KM
ایزو ۹۰۰۱ و آنالیز ریسک -بخش پایانی
جولای 25, 2015

ایزو ۹۰۰۱ و ارتباط با نظام مدیریت ریسک بخش ۱۰ | Ics ایران

KM

با آموزش ایزو ؛ مراحل ممیزی ایزو برای دریافت گواهی ایزو ۹۰۰۱ سیستم مدیریت کیفیت را سپری و ازACS W3 گواهی ایزو معتبرتایید صلاحیت شده- اکردیت IAS-IAF را اخذ نمایید.

۵-۵-۳ آماده سازی و اجرای طرح های کاهش ریسک

منظور از طرح های کاهش ریسک، تدوین چگونگی اجرای گزینه های کاهش ریسک می باشد:

اطلاعات ارائه شده در برنامه های کاهش بایستی شامل موارد زیر باشد:

– دلایل انتخاب گزینه های کاهش، از جمله منافعی که انتظار می رود بدست آید

– اشخاصی که به عنوان پاسخگوی تصویب طرح به حساب آمده و افرادی که مسئولیت اجرای طرح را برعهده دارند

– اقدامات پیشنهادی

– منابع مورد نیاز شامل احتمالات

– اقدامات عملکردی و محدودیت ها

– الزامات پایش و گزارش دهی

– زمانبندی و برنامه اجرا

طرح های کاهش بایستی با فرآیندهای مدیریت سازمان یکپارچه شده و با شرکای منتخب به بحث گذاشته شوند

تصمیم گیران و سایر شرکا، بایستی از طبیعت و محتوای ریسک باقی مانده پس از کاهش مطلع باشند. ریسک باقی مانده بایستی مدون شده، مورد پایش و بازنگری قرار گیرد و در موارد مقتضی مجددا کاهش یابد.

۵-۶ پایش و بازنگری

پایش و بازنگری بایستی بخش برنامه ریزی شده ای از فرآیند مدیریت ریسک بوده و شامل ببرسی و نظارتی منظم باشد. این فعالیت می تواند بصورت دوره ای یا برای بررسی یک امر خاص انجام گیرد.

مسئولیت ها جهت پایش و بازنگری بایستی بصورت شفاف تعریف شوند. فرآیندهای پایش و بازنگری سازمانی، بایستی در برگیرنده تماممی جنبه های فرآیند مدیریت ریسک به منظور اهداف زیر باشد:

– حصول اطمینان از اینکه کنترل ها در هر دو بخش طراحی و عملکرد اثربخش و کارآمد هستند

– کسب اطلاعات بیشتر به منظور بهبود ارزیابی ریسک

– تجزیه و تحلیل و یادگیری از رویدادها ( از جمله شبه حوادث) تغییرات، روندها، موفقیت ها و شکست ها

– یافتن تغییرات در محدوه های داخلی و خارجی، از جمله تغییرات معیار ریسک و خود ریسک که می تواند تجدید نظر در کاهش ریسک اولویت ها را الزام نماید

-شناسائی ریسک های پیدا شده

پیشرفت در اجرای طرح های کاهش ریسک مقیاس های عملکردی را فراهم می آورد. نتایج       می توانند در عملکرد کلی مدیریت سازمان اندازه گیری و فعالیت های گزارش دهی داخلی و خارجی گنجانده شوند. نتایج پایش و بازنگری بایستی ثبت و در موارد مقتضی بصورت داخلی و خارجی گزارش شوند و همچنین این نتایج بایستی بعنوان یک ورودی بازنگری ساختار مدیریت ریسک مورد استفاده قرار گیرند.

ادامه دارد.

برای اطلاعات بیشتر درباره آموزش ایزو ؛ گواهی ایزو مدیریت و کیفیت اینجا را کلیک کنید:گواهی ایزو؛ آموزش ایزو؛ ایزو ۹۰۰۱ ؛ایزو ۲۹۰۰۱؛ ایزو ۱۰۰۰۴؛ ایزو ۲۲۴۸۳ (icsiran.com)

برای اطلاعات بیشتر درباره آموزش ایزو ؛ گواهی ایزو زیست محیطی اینجا را کلیک کنید:گواهی ۱۴۰۰۱ ،گواهی ایزو ، گواهی اکو ، گواهی زیست محیطی، گواهی سبز (icsiran.com)

برای اطلاع از آموزش ایزو ؛ گواهی ایزو صنایع غذایی اینجا کلیک کنید:گواهی ایزو ۲۲۰۰۰، گواهی HACCP، گواهی GMP (icsiran.com)

برای اطلاع از گواهی نامه های کشاورزی و ارگانیک اینجا کلیک کنید:گواهی ارگانیک، گواهی نامه GAP، گواهی نامه GACP، گواهی نامه Non-GMO (icsiran.com)

برای اطلاعات بیشتر درباره گواهی نامه های صادرات به روسیه اینجا را کلیک کنید:صادرات روسیه؛ استاندارد روسیه؛ گواهی EAC؛ گواهی GOST (icsiran.com)

دیدگاه ها بسته شده است