ایزو ۹۰۰۱ و آنالیز ریسک -بخش پایانی

KM
ایزو ۹۰۰۱ و ارتباط با نظام مدیریت ریسک بخش ۱۰
جولای 20, 2015
ACS CANADA CERTIFICATION -PRF
گواهی Pesticide Residue Free
جولای 28, 2015

ایزو ۹۰۰۱ و آنالیز ریسک -بخش پایانی | Ics ایران

KM

با آموزش ایزو ؛ مراحل ممیزی ایزو برای دریافت گواهی ایزو ۹۰۰۱ سیستم مدیریت کیفیت را سپری و ازACS W3 گواهی ایزو معتبرتایید صلاحیت شده- اکردیت IAS-IAF را اخذ نمایید.

۵-۷ ثبت فرآیند مدیریت ریسک

فعالیت های مدیریت ریسک بایستی قابل ردیابی باشند. سوابق در فرآیند مدیریت ریسک، پایه ای برای بهبود در روش ها، ابزارها، همچنین فرآیند کلی فراهم می آورد.

تصمیماتی که در ایجاد سوابق بایستی مورد توجه قرار گیرند عبارتند از:

– نیازهای سازمان جهت یادگیری مستمر

– منافع استفاده مجدد اطلاعات در راستای اهداف مدیریت

– هزینه و تلاش در راستای ایجاد و نگهداری سواب

– نیازهای قانونی، مقرراتی و عملکردی برای سوابق

– روش دستیابی، سهولت بازیابی و ذخیره سازی در واسطه های اطلاعاتی

– مدت زمان نگهداری سوابق

– حساس بودن اطلاعات

پیوست الف/ویژگی های مدیریت ریسک پیشرفته

الف-۱ کلیات

تمامی سازمان ها بایستی در سطح مناسب عملکرد ساختار مدیریت ریسک خود و متناسب با میزان حساسیت تصمیماتی که باید اتخاذ نمایند، هدف گذاری کنند. صفهات زیر سطح عالی مدیریت کردن ریسک را ارائه می کند. برای کمک به سازمان ها طی اقدامات عملکردی خود، در مقابل این معیارها، شاخص های عینی برای هر صفت ارائه شده است.

الف-۲ نتایج کلیدی

الف-۲-۱ سازمان درکی رایج، درست و فراگیر از ریسک هایش دارد

الف۲-۲ ریسک های سازمان در تطابق با معیار ریسک آن می باشد

الف-۳-۱ بهبود مستمر

در مدیریت ریسک تاکیدی بر بهبود مستمد از طریق تنظیم اهداف عملکردی، اندازه گیری، بازنگری و اصلاح زیر فرایندها، سیستم های منابع، ظرفیت ها و مهارت ها وجود دارد.

تاکید بر بهبود مستمد می تواند با وجود اهداف عملکردی روشن در قبال مقیاس های سنجش عملکرد شخصی و سازمانی مدیرتی نشان داده شود. عملکرد سازمان می تواند منتشر و انتقال داده شود. بطور معمول باید حداقل سالانه یک بازنگری عبلکرد سالانه و سپس یک بازبینی فرآیند و تنظیم اهداف عملکردی بازنگری شده جهت دوره های بعدی وجود داشته باشد.

این ارزیابی عملکرد مدیریت ریسک، جزء لاینفک سیستم اندازه گیریو ارزیابی کلی عملکرد سازمان ها جهت بخش ها و اشخاص می باشد.

الف-۳-۲ پاسخگویی کامل برای ریسک ها

مدیریت ریسک پیشرفته متضمن مسئولیت پذیری جامع، کاملا مشخص و پذیرفته شده ریسک ها، کنترل ها و وظایف کاهش ریسک می باشد. این سازمان ها افرادی برگزیده با مسئولیت پذیری کامل، مهارت لازم و منابع کافی جهت نظارت بر اقدامات کنترلی، پایش ریسک ها و پیشبرد اقدامات کنترلی در اختیار دارند و اثربخشی ریسک ها و مدیریت آنها را به شرکای داخلی و خارجی انتقال می دهند.

شاخص این وضعیت در سازمان می تواند وجود کارکنانی با آگاهی کامل از ریسک ها، کنترل ها و وظایفی که پاسخگویش هستند، باشد. معمولا سوابق این شاخص ها در شرح شغل/ پست، بانک ها و سامانه های اطلاعاتی سازمان ثبت می گردد. تعریف نقش مدیریت ریسک، پاسخگوئی ها و مسئولیت ها، بایستی بخشی از تمامی برنامه های سازمان باشد.

اینگونه سازمان ها اطمینان حاصل می نمایند که افراد پاسخگو، آماده انجام وظایفی که با اختیارات، زمان، منابع مناسب و مهارت های مکفی جهت انجام مسئولیت هایشان به آنان واگذار شده، هستند.

الف-۳-۳ بکارگیری مدیریت ریسک در تمامی تصمیم گیری ها

در داخل سازمان تمامی تصمیم گیری ها در خصوص ریسک ( با هر میزان و اهمیت) باید با توجه به کاربرد روشن تعهد به کاهش ریسک و توجه به رساندن آن به میزان مناسب انجام گیرد.

این وضعیت می تواند با ثبت جلسات و تصمیماتی که نشان دهد، تصمیم گیری ها آشکارا با در نظر گرفتن ریسک ها انجام شده، نمایش داده شود، مانند تصمیم گیری در خصوص تخصیص سرمایه در پروژه های عمده، تغییرات در سازمان و بازسازی ساختار سازمانی به همین علل به نحو دقیق اساس مدیریت ریسک در سازمان برمبنای نظارت اثربخش بنا نهاده شده است.

مدیریت ریسک پیشرفته دربرگیرنده ارتباطات مستمر با شرکای داخلی و خارجی از جمله گزارش جامع و مداوم از اجرای مدیریت ریسک به عنوان بخشی از یک نظارت مناسب می باشد.

این شاخص می تواند بوسیله ارتباطات با شرکا به عنوان جزء ضروری لاینفک مدیریت ریسک نشان داده شود. در حقیقت ارتباطات به عنوان یک فرآیند دو طرفه در نظر گرفته می شود، پس تصمیماتی که به نحو شایسته ای اطلاع رسیده باشد، می تواند در خصوص سطح ریسک و نیاز به کاهش آن، در قبال پیاده سازی مناسب و معیارهای روشن ریسک گرفته شود.

گزارش دهی داخلی و خارجی جامع و مداوم در مورد ریسک های بارز و عملکرد مدیریت ریسک، به نحو قابل ملاحضه ای به نظارت اثربخش در داخل سازمان کمک میکند.

الف-۳-۵ یکپارچه سازی کامل در ساختار نظارت سازمان

مدیریت ریسک به عنوان هسته اصلی مدیریت فرآیندهای سازمانی تلقیی می شود، چرا که این              ریسک هایی با واژگان تاثیر عدم اطمینان در اهداف سازمان تعریف می شوند. فرآیندها و ساختار نظارتی بر اساس مدیریت ریسک بنا نهاده شده اند. مدیریت ریسک اثربخش به منظور دستیابی به اهداف، توسط مدیریت به عنوان یک اصل در نظر گرفته می شود.

نشانگر این وضعیت استفاده از مفهوم “عدم قطعیت ” در رابطه با ریسک در اظهارات و نوشتارهای مهم سازمانی است. همچنین این خصوصیت به طور طبیعی در بیانه های سازمانی خط مشی بویژه آنهایی که با مدیریت ریسک در ارتباط هستند، منعکس می شود. به طور طبیعی این صفات باید طی مصاحبه با مدیران و از طریق شواهد اقدامات و بیانیه های آنها تصدیق شود.

برای اطلاعات بیشتر درباره آموزش ایزو ؛ گواهی ایزو مدیریت و کیفیت اینجا را کلیک کنید:گواهی ایزو؛ آموزش ایزو؛ ایزو ۹۰۰۱ ؛ایزو ۲۹۰۰۱؛ ایزو ۱۰۰۰۴؛ ایزو ۲۲۴۸۳ (icsiran.com)

برای اطلاعات بیشتر درباره آموزش ایزو ؛ گواهی ایزو زیست محیطی اینجا را کلیک کنید:گواهی ۱۴۰۰۱ ،گواهی ایزو ، گواهی اکو ، گواهی زیست محیطی، گواهی سبز (icsiran.com)

برای اطلاع از آموزش ایزو ؛ گواهی ایزو صنایع غذایی اینجا کلیک کنید:گواهی ایزو ۲۲۰۰۰، گواهی HACCP، گواهی GMP (icsiran.com)

برای اطلاع از گواهی نامه های کشاورزی و ارگانیک اینجا کلیک کنید:گواهی ارگانیک، گواهی نامه GAP، گواهی نامه GACP، گواهی نامه Non-GMO (icsiran.com)

برای اطلاعات بیشتر درباره گواهی نامه های صادرات به روسیه اینجا را کلیک کنید:صادرات روسیه؛ استاندارد روسیه؛ گواهی EAC؛ گواهی GOST (icsiran.com)

دیدگاه ها بسته شده است