ایزو۵۰۰۰۱- بخش سوم

ایزو ۱۰۰۱۵
ایزو ۲۹۹۹۳سیستم مدیریت کیفیت آموزشی
اکتبر 31, 2015
استاندارد سیستم ایزو مدیریت انرژی
بخش چهارم الزامات مدیریت انرژی ایزو ۵۰۰۰۱
نوامبر 7, 2015

ایزو۵۰۰۰۱- بخش سوم | Ics ایران

استاندارد سیستم ایزو مدیریت انرژی

آ سی اس در زمینه آموزش و ممیزی استانداردهای ایزو بررسیهای متعددی را درخصوص چگونگی استفاده از منابع ارزشمند انرژی در سازمانها انجام داده است

۴-الزامات سیستم مدیریت انرژی ایزو ۵۰۰۰۱/ الزامات کلی: سازمان باید یک سیستم مدیریت انرژی را مطابق با الزامات استاندارد ایزو ۵۰۰۰۱ ایجاد، مدون، اجرا، برقرار و بهبود بخشد و دامنه کاربرد و مرزهای سیستم مدیریت انرژی را تعریف و مدون نماید؛ همچنین چگونگی برآورده شدن الزامات این استاندارد برای دستیابی به بهبود مداوم عملکرد انرژی و سیستم مدیریت انرژی را تعیین نماید.در خاتمه این سلسله مقالات بیشتر در مورد ایزو ۵۰۰۰۱؛ گواهی ایزو ۵۰۰۰۱؛ آموزش ایزو ۵۰۰۰۱ خواهیم نوشت.

۴-۲ مسئولیت مدیریت

۴-۲-۱ مدیریت ارشد

مدیریت ارشد باید تعهد خود را برای پشتیبانی از سیستم مدیریت انرژی ایزو ۵۰۰۰۱  اثبات نماید و به طور مداوم انربخشی سیستم خود را طبق موارد زیر بهبود بخشد،به طوری که :

الف)خط مشی انرژی را تعیین،ایجاد،اجرا و برقرار نگهدارد؛

ب)یک نفر را به عنوان نماینده مدیریت انتصاب و تشکیل تیم مدیریت انرژی را تصویب نماید؛

پ)منابع مورد نیاز برای ایجاد،اجرا،برقرار نگه داشتن و بهبود بخشیدن سیستم مدیریت انرژی ایزو ۵۰۰۰۱ و عملکرد انرژی حاصله فراهم نماید؛

یادآوری-منابع شامل منابع انسانی،مهارت های تخصصی،فناوری و مالی می باشند.( آموزش ایزو ۵۰۰۰۱ )

ت)دامنه کاربرد و مرزهای تشریح شده به وسیله سیستم مدیریت انرژی را شناسایی نماید؛

ث)اهمیت مدیریت انرژی را در داخل سازمان اطلاع رسانی نماید؛( آموزش ایزو ۵۰۰۰۱ )

چ)اطمینان حاصل نماید که اهداف کلان و خرد تعیین شده اند؛

ج)اطمینان حاصل نماید که شاخص های عملکرد انرژی برای سازمان مناسب هستند؛

ح)به عملکرد انرژی در طرح ریزی بلند مدت توجه شود؛

ر)اطمینان حاصل نماید که نتایج اندازه گیری شده و در فواصل زمانی معین گزارش می شوند؛

ز)بازنگری های مدیریت را هدایت نماید.

۴-۲-۲ نماینده مدیریت در ایزو ۵۰۰۰۱

مدیریت ارشد باید نماینده یا نمایندگان مدیریتی انتصاب نماید که دارای مهارت و شایستگی مناسب بوده و جدا از سایر مسئولیت هایش دارای مسئولیت ها و اختیارات زیر باشد :

الف)اطمینان حاصل نماید که سیستم مدیریت انرژی ایزو ۵۰۰۰۱ منطبق با الزامات این استاندارد،ایجاد،اجرا و برقرار نگه داشته شده است و به طور مداوم بهبود می یابد؛

ب)فردی(افرادی)دارای اختیارات در رده مناسب مدیریتی برای همکاری با نماینده مدیریت برای پشتیبانی از فعالیت های مدیریت انرژی شناسایی نماید؛ ( آموزش ایزو ۵۰۰۰۱ )

پ)عملکرد انرژی را به مدیریت ارشد گزارش دهد؛

ت)عملکرد سیستم مدیریت انرژی ایزو ۵۰۰۰۱ را به مدیریت ارشد گزارش دهد؛

ث)اطمینان حاصل نماید که فعالیت های طرح ریزی مدیریت انرژی ایزو ۵۰۰۰۱ برای پشتیبانی خط مشی انرژی طراحی شده اند؛

چ)مسئولیت ها و اختیارات را برای تسهیل مدیریت اثر بخش انرژی تعریف و ابلاغ نماید؛

ج)معیارها و روش های مورد نیاز برای اطمینان از این که عملیات و کنترل سیستم مدیریت انرژی ایزو ۵۰۰۰۱ اثربخش است را تعیین نماید؛

ح)میزان آگاهی در مورد خط مشی انرژی و اهداف کلان را در تمام سطوح سازمان ارتقاء دهد.

۴-۳ خط مشی انرژی

خط مشی انرژی باید تعهد سازمان برای دستیابی به بهبود عملکرد انرژی را بیان نماید.مدیریت ارشد باید خط مشی انرژی را تعریف نماید و اطمینان حاصل کند که :

الف)متناسب با ماهیت و مقیاس کاربری و مصرف انرژی سازمان است؛

ب)شامل تعهد برای بهبود مداوم عملکرد انرژی است؛

پ)شامل تعهد برای اطمینان از قابلیت دسترسی به اطلاعات و منابع لازم برای نیل به اهداف کلان و خرد است؛

ت)شامل تعهد برای اطمینان از مطابقت با الزامات قانونی قابل کاربرد و دیگر الزاماتی که سازمان در خصوص بازدهی،کاربردی و مصرف انرژی تصویب کرده است، می باشد؛

ث)چارچوبی برای تنظیم و بازنگری اهداف خرد وکلان فراهم می نماید؛

چ)خرید خدمات و محصولات کارا از نظر انرژی و طراحی برای بهبود عملکرد انرژی را پشتیبانی می نماید؛

ج)مدون شده و در تمام سطوح سازمان درک و اطلاع رسانی شده است؛

ح) با هدف اخذ گواهی ایزو ۵۰۰۰۱ به طور منظم بازنگری و درصورت نیاز به روز می شود.

در خاتمه این سلسله مقالات بیشتر در مورد ایزو ۵۰۰۰۱؛ گواهی ایزو ۵۰۰۰۱؛ آموزش ایزو ۵۰۰۰۱ خواهیم نوشت.

توسعه پایدار، ایزو ۲۶۰۰۰؛ ایزو ۵۰۰۰۱ (icsiran.com)

دیدگاه ها بسته شده است