ایزو ۲۹۰۰۱ و مدیریت ریسک
می 28, 2023
گواهی ایزو ۵۶۰۰۲ و مدیریت نوآوری
ژوئن 4, 2023

ایزو ۲۷۷۰۱- PIMS | Ics ایران

مقدمه:

با افزایش جرایم سایبری و ظهور دائمی تهدیدات جدید، مدیریت ریسک های سایبری می تواند دشوار یا حتی غیرممکن به نظر برسد.سیستم های امنیت اطلاعات به سازمان ها کمک می کند تا از ریسکها آگاه شده؛ نقاط ضعف سیستم را شناسایی و برطرف کنند. سری استاندارد های ایزو ۲۷۰۰۰ شناخته شده ترین استاندارد جهان برای سیستم های مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS) است و چارچوب جامعی برای مدیریت ریسک های امنیت اطلاعات و حفاظت از دارایی های اطلاعاتی ارزشمند در یک سازمان ارائه می کند. ایزو ۲۷۷۰۱؛ گواهی ایزو؛ آموزش ایزو و استقرارسری استاندارد های ایزو ۲۷۰۰۰ می تواند یک مزیت رقابتی در بازار ایجاد کند، زیرا تمرکز قوی بر امنیت اطلاعات و مدیریت ریسک و تعهد سازمان به حفاظت از اطلاعات حساس را نشان می دهد.با آموزش ایزو ۲۷۷۰۱ می توان به گواهی ایزو و با رویکرد امنیت اطلاعات گواهی ایزو ۲۷۷۰۱؛ گواهی ایزو ۲۷۰۰۱؛ گواهی ایزو ۲۰۰۰۰ را اخذ نمایید.ایزو؛ گواهی ایزو؛ آموزش ایزو؛ ممیزی ایزو؛ گواهی IT (icsiran.com)

ایزو ۲۷۷۰۱ چه هدفی را دنبال می کند:

این استاندارد بر مدیریت اطلاعات حریم خصوصی تمرکز دارد و دستورالعملی برای پیاده سازی یک سیستم مدیریت اطلاعات حریم خصوصی (PIMS) در چارچوب سیستم مدیریت امنیت اطلاعات موجود سازمان (ISMS) است.

الزامات اصلی ایزو ۲۷۷۰۱ چیست ؟

۱- محدوده و دامنه کاربرد PIMS را با در نظر گرفتن فعالیت ها، محصولات، خدمات و الزامات قانونی و مقرراتی قابل اجرا سازمان را تعریف و عوامل داخلی و خارجی که ممکن است بر PIMS تأثیر بگذارد؛ شناسایی شود.

۲- تعهد مدیر ارشد به مدیریت حریم خصوصی را با ایجاد یک خط مشی حفظ حریم خصوصی و تعریف اهداف حفظ حریم خصوصی نشان دهید.یک مسئول حریم خصوصی یا مسئول حفاظت از داده ها (DPO)؛ توسط مدیر ارشد تعیین و مسئول نظارت بر فعالیت های مربوط به حریم خصوصی شود. را تعیین کنید.

۳- ارزیابی ریسک حریم خصوصی برای شناسایی و ارزیابی خطرات حریم خصوصی مرتبط با پردازش داده های شخصی انجام شود. در ارزیابی ریسک ایزو ۲۷۷۰۱؛ آموزش ایزو؛ برای دریافت گواهی ایزو ۲۷۷۰۱ الزامی است.

۴- قوانین، مقررات و تعهدات قراردادی مربوط به حریم خصوصی مربوط به فعالیت های سازمان؛ شناسایی و درک شود.

۵- فرآیندهایی برای نظارت و اطمینان از رعایت الزامات حریم خصوصی ایجاد شود؛ نقش ها، مسئولیت ها و اختیارات مربوط به مدیریت حریم خصوصی در سازمان را تعریف و اطمینان حاصل نماییدکه کارکنان، پیمانکاران و سایر ذینفعان از مسئولیت های مربوط به حریم خصوصی خود آگاه هستند.

۶- برنامه های آموزش ایزو ۲۷۷۰۱ حفظ حریم خصوصی و آگاهی؛ برای کارکنان، پیمانکاران و سایر ذینفعان مربوطه ارائه شود و اطمینان حاصل کنید که افراد درگیر در پردازش داده های شخصی خطرات حریم خصوصی و تعهدات خود را درک می کنند.

۷-رویه های اجرایی برای شناسایی، پاسخگویی و گزارش حوادث و نقض حریم خصوصی ایجاد نمایید و نقش ها و مسئولیت ها برای مدیریت حوادث و نقض حریم خصوصی، از جمله فرآیندهای اطلاع رسانی مناسب را تعریف کنید.

۸-الزامات حفظ حریم خصوصی را در طراحی و توسعه محصولات، خدمات، سیستم ها و فرآیندها بگنجانید.به طور پیش فرض حفاظت از حریم خصوصی را برای محافظت از داده های شخصی در طول چرخه عمر آن اجرا کنید.

۹- روش های حفظ حریم خصوصی تامین کنندگان و فروشندگان را ارزیابی کنید.الزامات قراردادی مرتبط با حریم خصوصی را با تامین کنندگان ایجاد کنید و از انطباق آنها اطمینان حاصل کنید.

۱۰-شاخص های عملکرد برای اندازه گیری اثربخشی PIMS و کنترل های حریم خصوصی را تعریف کنید. ممیزی های داخلی دوره ای و بازنگری مدیریت PIMS را انحام دهید.

۱۱- اقدامات اصلاحی و اقدامات پیشگیرانه و بهبود سیستم مدیریت حریم خصوصی؛ تعریف و اجرا شود.

۱۲- با آموزش ایزو ۲۷۷۰۱ می توان به گواهی ایزو و با رویکرد امنیت اطلاعات گواهی ایزو ۲۷۷۰۱؛ گواهی ایزو ۲۷۰۰۱؛ گواهی ایزو ۲۰۰۰۰ را اخذ نمایید.CanadaCerts |

هدف این الزامات کمک به سازمان ها برای ایجاد و حفظ یک رویکرد سیستماتیک برای مدیریت خطرات حریم خصوصی و حفاظت از داده های شخصی است. صدور گواهینامه ایزو ۲۷۷۰۱ می تواند به سازمان ها در انجام تعهدات قانونی و نظارتی مرتبط با حریم خصوصی، افزایش اعتماد مشتری و نشان دادن تعهد به حفاظت از حریم خصوصی کمک شایانی نماید.با آموزش ایزو ۲۷۷۰۱ ؛ به گواهی ایزو و با رویکرد امنیت اطلاعات گواهی ایزو ۲۷۷۰۱؛ گواهی ایزو ۲۷۰۰۱؛ گواهی ایزو ۲۰۰۰۰ را از ACS اخذ نمایید.

دیدگاه ها بسته شده است