ایزو ۱۴۰۶۴؛ ارزیابی گازهای گلخانه ای

ایزو ۱۴۰۰۱
ایزو محیط زیست و رد پای آب-۱
ژانویه 10, 2015
صدور گواهینامه ICM کشاورزی از ACS کانادا
ژانویه 23, 2015

ایزو ۱۴۰۶۴؛ ارزیابی گازهای گلخانه ای | Ics ایران

راهنمایی هایی را برای سازمان ها برای تعیین کمیت، نظارت، گزارش و تأیید انتشار و حذف گازهای گلخانه ای ارائه می دهد.

معرفی ایزو ۱۴۰۶۴:

مجموعه ای از استانداردهای بین المللی است که راهنمایی هایی را برای سازمان ها برای تعیین کمیت، نظارت، گزارش و تأیید انتشار و حذف گازهای گلخانه ای (GHG) ارائه می دهد. سری ایزو ۱۴۰۶۴ از سه بخش تشکیل شده است:

۱-ایزو ۱۴۰۶۴ بخش یک ؛مشخصات با راهنمایی در سطح سازمان برای تعیین کمیت و گزارش انتشار و حذف گازهای گلخانه ای: این استاندارد الزامات و راهنمایی هایی را برای طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت موجودی گازهای گلخانه ای در اختیار سازمان ها قرار می دهد. این کمیت و گزارش انتشار و حذف گازهای گلخانه ای مستقیم و غیرمستقیم، از جمله انتشارات محدوده ۱، محدوده ۲، و محدوده ۳ را پوشش می دهد وبه موضوعاتی مانند جمع آوری داده ها، روش های محاسباتی و مستندسازی می پردازد.

۲-ایزو ۱۴۰۶۴ بخش دو؛ مشخصات با راهنمایی در سطح پروژه برای تعیین کمیت، نظارت و گزارش کاهش انتشار گازهای گلخانه ای یا افزایش حذف گازهای گلخانه ای: این استاندارد بر پروژه های گازهای گلخانه ای تمرکز دارد و الزامات و راهنمایی هایی را برای تعیین کمیت و گزارش کاهش انتشار گازهای گلخانه ای در اختیار سازمان ها قرار می دهد. یا حذف پیشرفت های مرتبط با پروژه های خاص. این روش ها و اصول را برای تنظیم پایه، نظارت پروژه، و محاسبه کاهش یا حذف انتشار تشریح می کند.

۳- ایزو ۱۴۰۶۴ بخش سه ؛مشخصات با راهنمایی برای اعتبار سنجی و راستی آزمایی اظهارات گازهای گلخانه ای: این استاندارد الزامات و راهنمایی هایی را برای تأیید مستقل و اعتبار اظهارات GHG تعیین می کند. اصول، رویه‌ها و صلاحیت‌های انجام فعالیت‌های راستی‌آزمایی و اعتبارسنجی را تعریف می‌کند. ایزو ۱۴۰۶۴ بخش سه اعتبار و دقت انتشار و حذف GHG گزارش شده توسط سازمان ها و پروژه های GHG را تضمین می کند.

سری ایزو ۱۴۰۶۴ برای حمایت از سازمان‌ها در تلاش‌هایشان برای مدیریت و کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای، ارزیابی تأثیر تغییرات آب و هوا و افزایش شفافیت در گزارش‌ها طراحی شده است. با پیروی از این استانداردها، سازمان ها می توانند سیستم های قوی و قابل اعتمادی را برای تعیین کمیت و تأیید عملکرد GHG خود ایجاد کنند که برای نظارت بر پیشرفت، تعیین اهداف و نشان دادن مسئولیت زیست محیطی بسیار مهم است.

توجه به این نکته مهم است که ایزو ۱۴۰۶۴ چارچوبی برای ممیزی و گزارش گازهای گلخانه ای فراهم می کند اما اهداف یا الزامات کاهش انتشار خاصی را تعیین نمی کند. این به سازمان ها اجازه می دهد تا رویکرد خود را با زمینه و اهداف خاص خود تنظیم کنند و در عین حال از ثبات و مقایسه در شیوه های گزارش گازهای گلخانه ای اطمینان حاصل کنند.

برای دستیابی به انطباق با ISO ایزو ۱۴۰۶۴، شرکت ها باید مراحل زیر را در نظر بگیرند:

۱- آموزش ایزو ۱۴۰۶۴: الزامات آن را به طور کامل بررسی کنید. مفاهیم، ​​اصول و روش‌های ذکر شده در هر بخش از استاندارد را درک کنید.

۲-یک برنامه اجرایی ایجاد کنید: یک برنامه جامع برای اجرای ایزو ۱۴۰۶۴ در سازمان خود ایجاد کنید. منابع، زمان‌بندی‌ها و مسئولیت‌های لازم را برای اطمینان از انتقال آرام به انطباق، شناسایی کنید.

۳-محدوده را تعریف کنید: دامنه تلاش های ممیزی و گزارش دهی GHG خود را تعیین کنید. مرزهای سازمانی، مرزهای عملیاتی و منابع انتشار گازهای گلخانه ای را که در فهرست موجودی گازهای گلخانه ای شما گنجانده می شود، شناسایی کنید.

۴-یک سیستم مدیریت موجودی گازهای گلخانه ای ایجاد کنید: یک سیستم قوی برای تعیین کمیت، نظارت و گزارش انتشار و حذف گازهای گلخانه ای ایجاد کنید. این سیستم باید شامل جمع آوری داده ها، روش های محاسبه، رویه های مستندسازی و فرآیندهای کنترل کیفیت باشد.

۵-شناسایی و ارزیابی منابع انتشار: منابع انتشار گازهای گلخانه ای در سازمان خود را شناسایی کنید. این ممکن است شامل انتشار مستقیم از منابع تحت مالکیت یا کنترل شده (حوزه ۱)، انتشار غیر مستقیم از انرژی خریداری شده (حوزه ۲) و سایر انتشارات غیر مستقیم در سراسر زنجیره ارزش (حوزه ۳) باشد. میزان انتشار گازهای گلخانه ای را با استفاده از روش های محاسباتی مناسب تعیین کنید.

۶- تعیین اهداف پایه و عملکرد: یک خط پایه برای انتشار گازهای گلخانه ای ایجاد کنید و اهداف عملکردی را برای هدایت تلاش های کاهش خود تعیین کنید. این به شما کمک می کند پیشرفت را پیگیری کرده و اثربخشی طرح های کاهش انتشار خود را ارزیابی کنید.

۷- اجرای نظارت و مدیریت داده ها: سیستمی برای نظارت مداوم بر انتشار و حذف گازهای گلخانه ای ایجاد کنید. جمع آوری و مدیریت داده های مربوط به منابع انتشار، از جمله مصرف انرژی، مصرف سوخت، تولید زباله و سایر عوامل مرتبط.

۸-تهیه گزارش های گازهای گلخانه ای: گزارش های گازهای گلخانه ای دقیق و شفاف بر اساس الزاماتایزو ۱۴۰۶۴ تهیه کنید. روش شناسی موجودی، منابع داده، محاسبات و هرگونه فرض یا محدودیت را مستند کنید. اطمینان حاصل کنید که گزارش جامع و مناسب برای تأیید خارجی است.

۹- انجام راستی‌آزمایی مستقل: یک شخص ثالث مستقل( در اینجا ACS کانادا) را برای تأیید صحت و کامل بودن گزارش‌های GHG خود به کار گیرید. ACS باید پایبندی شما به الزامات ایزو ۱۴۰۶۴ را ارزیابی کند و از قابلیت اطمینان داده های گزارش شده شما اطمینان دهد.

۱۰- بهبود مستمر: به طور منظم شیوه های ممیزی و گزارش دهی گازهای گلخانه ای خود را بررسی کنید، زمینه های بهبود را شناسایی کنید و اقدامات اصلاحی را در صورت لزوم انجام دهید. به دنبال بازخورد از ذینفعان باشید و درس های آموخته شده را در چرخه های گزارش دهی آینده خود بگنجانید.

آ سی اس آمادگی دارد تا مراکز مختلف را براساس این استاندارد ارزیابی نموده و در صورت تائید اظهارات و ادعای مربوطه، گواهی تصدیق یا صحه گذاری از نهاد ACS Canadaصادر نماید.

دیدگاه ها بسته شده است