الزامات فارم های خوب شیلاتی GGAP – قسمت سوم

ACS Canadaبرای اولین بار در ایران گواهی NATURAL برای محصولات کشاورزی ایران را صادر می نماید.
سپتامبر 30, 2014
چرا ایزو ISO 10004:2018 به تمامی سازمانها توصیه می شود؟
اکتبر 13, 2014

الزامات فارم های خوب شیلاتی GGAP – قسمت سوم | Ics ایران

 

ظروف خالی

 

AB.2.2

ضرورت بیشتر

به منظور اثبات عدم استفاده مجدد از ظروف خالی شیمیایی ( به هر نحوی)، سایت می بایست مورد ارزیابی قرار گیرد.

آیا ظروف خالی شیمیایی دوباره مورد استفاده قرار نمی گیرند؟

AB.2.2.1
ضرورت کمتر

سیستم مورد استفاده برای دفع ظروف خالی مواد شیمیایی ، با دارا بودن یک انبار ایمن، سیستم کنترل مطمئن پیش از دفع و یک روش دفع بدون نیاز به تماس با افراد، تضمین کننده این می باشد که افراد یا حیوانات قادر به تماس فیزیکی با ظروف خالی نمی باشند.

آیا دفع ظروف خالی شیمیایی، به گونه ای انجام می شود که از تماس با انسان و حیوانات اجتناب شود؟

AB.2.2.2
ضرورت بیشتر

در صورت استفاده از سیستم های جمع آوری و دفع اداری، سوابق مستند از مشارکت تولید کننده موجود می باشد.

آیا سیستم های جمع آوری و دفع اداری مورد استفاده قرار می گیرند؟

AB.2.2.3
ضرورت کمتر

در صورت وجود انبار ایمن، این انبار می بایست به منظور اثبات اینکه کلیه ظروف خالی مانند کیسه های پلاستیکی زباله، پیش از دفع ایزوله شده و افراد و حیوانات دسترسی محدود به آن دارند، مورد ارزیابی قرار گیرد.

آیا نگه داری ایمن ظروف خالی، تا زمان دفع،  امکان پذیر می باشد؟

AB.2.2.4
ضرورت بیشتر

در ارتباط با دفع ظروف شیمیایی، تمام مقررات محلی، منطقه ای و ملی و  قانونی، گردآوری شده اند.

آیا تمام مقررات محلی مربوط به دفع ظروف و بسته بندی، رعایت شده اند؟

AB.2.2.5
ضرورت بیشتر

گواهی های ثبت شده مستندی وجود دارد مبنی بر اینکه که مواد شیمیایی منسوخ از راه های مجاز رسمی دفع شده اند. در غیر این صورت، مواد شیمایی منسوخ در جای امنی نگهداری و شناسایی می شوند.

آیا دفع مواد شیمیایی منسوخ، توسط یک پیمانکار مواد زاید شیمیایی مورد تایید یا شرکت تامین کننده، صورت می گیرد؟

AB.2.2.6
 

حمل و نقل

AB.2.3
ضرورت کمتر

در زمان مصاحبه، کارگرها بایستی قادر به نشان دادن آگاهی باشند و پذیرش بطور بصری ارزیابی شده است.

آیا شرایط ظروف شیمیایی پیش از حمل، مورد ارزیابی قرار می گیرند؟ بطور مثال، آیا نشتی ندارند، درب ها مطمئن و برچسب محصول و دیگر اطلاعات، سالم و خوانا هستند؟

AB.2.3.1
ضرورت بیشتر

در زمان مصاحبه، کارگرها بایستی قادر به نشان دادن آگاهی باشند و پذیرش بطور بصری ارزیابی شده است.

آیا  مواد شیمیایی بلقوه مضر، به همراه افراد، حیوانات، محصولات مزرعه یا خوراک آبزیان، حمل نمی شوند؟

AB.2.3.2
 

کنترل آفت

AB.3
ضرورت بیشتر

طرح مستند کنترل آفت و نظارت های مدیریتی مربوطه، می بایست مورد ارزیابی قرار گیرند.

آیا مزرعه به منظور ریشه کن سازی هجوم، احتمال خطر هجوم افت به داخل ساختمان ها، مکان های نگهداری ماهی ها و دیگر تجهیزات را، به حداقل می رساند؟ آیا بر روی یک طرح/نموداری از سایت، موقعیت واحد های کنترل آفت و فعالیت های دیگری با ناحیه بیولوژیکی مشابه، مشخص شده اند؟

AB.3.1
ضرورت بیشتر

گواهی های ثبت شده ی بازرسی های کنترل آفت و طرح (طرح های) اقدامات تکمیلی، می بایست مورد ارزیابی قرار گیرند.

آیا گواهی های ثبت شده  بازرسی های کنترل آفت و عملیات ضروری انجام گرفته، نگه داری می شوند؟

AB.3.2
ضرورت کمتر

قراردادها می بایست مورد ارزیابی قرار گیرند.

آیا قرارداد کنترل آفت با یک شرکت متخصص بسته شده است( یا دستورالعمل ها می بایست در طرح سلامت دامپزشک لحاظ شوند)؟ آیا در مکان های دور معین، این وظیفه را تولیدکننده با پرسنل آموزش دیده، انجام می دهد؟

AB.3.3
ضرورت بیشتر

سایت می بایست مورد ارزیابی قرار گیرد.

آیا تا حد امکان، برای جلوگیری از ورود آفات حیوانی، کلیه ورودیه ها بطور مناسبی محافظت می شوند؟

AB.3.4

دیدگاه ها بسته شده است