الزامات فارم خوب شیلاتی GGAP -قسمت هفتم

الزامات فارم خوب شیلاتی GGAP -قسمت ششم
اکتبر 15, 2014
صدور گواهینامه های جدید استاندارد کشاورزی توسط ICS
اکتبر 28, 2014

الزامات فارم خوب شیلاتی GGAP -قسمت هفتم | Ics ایران

داروها

AB.5.3

ضرورت بیشتر

……………………

آیا فهرستی از تمام داروهای مصرف شده، نگهداری می شود؟ آیا داروهای ممنوع شده در اتحادیه اروپا، مصرف نمی شوند؟

AB.5.3.1

ضرورت بیشتر

آیا فهرستی برای تمام داروهای مصرف شده، نگهداری می شود؟  آیا داروهای ممنوع شده در اتحادیه اروپا و کشورهایی که قصد دارند صادرکننده باشند، مصرف نمی شوند؟

AB.5.3.2

ضرورت بیشتر

گواهی های ثبت شده داروها می بایست مورد ارزیابی قرار گیرند و  در زمان مصاحبه، کارگرها می بایست قادر به نشان دادن آگاهی باشند.

آیا هیچکدام از هورمون های مصنوعی و طبیعی و عوامل انتی بیوتیکی، با هدف افزایش رشد، استفاده نمی شوند؟

AB.5.3.3

ضرورت کمتر

انجام آزمایش های منظم مورد تایید، در جایی که برنامه کنترلی و نظارت ملی پس مانده اجرا می شوند اما عملیات اصلاحی صورت نمی گیرد، می بایست اثبات شود، یا اظهارات تایید شده ” غیر کاربردی” پشتیبانی شده بوسیله آزمایشات هر دوره از زندگی ماهی، در دسترس و قابل ردیابی باشند. گواهی های ثبت شده ی انجام منظم آزمایش مورد تایید ، برای پشتیبانی از اظهارات “غیر کابردی” می بایست مورد ارزیابی قرار گیرند.

آیا برای استفاده از مواد مجاز و غیر مجاز،  آزمایش های منظم توسط یک آزمایشگاه مستقل و مورد تایید ISO 17025 ، انجام می شود؟ برای این منظور، عضویت در یک برنامه کنترلی و نظارت ملی پس مانده که مورد قبول   مرجع ذیصلاح مربوطه می باشد، موجه است.

AB.5.3.4

ضرورت بیشتر

برای اثبات اینکه داروهای انبار/ مصرفی در گواهی های ثبت شده ی مصرف رایج وجود دارند، گواهی های ثبت شده برای هر سایت می بایست مورد ارزیابی قرار گیرند.

آیا تنها داروهای دامپزشکی تایید / گواهی شده، با حضور یک ناظر مناسب در کشور تولید کننده، برای ماهی مصرف می شود؟

AB.5.3.5

ضرورت بیشتر

.تمام پروتکل ها و دستوالعمل ها می بایست مورد ارزیابی قرار گیرند.

آیا برای جمعیت های خاص با اهداف خاص،  تمام داروها بوسیله یک دامپزشک یا پرسنل مجاز دیگر داده شده اند و هنگامی که مشکل شناخته شده سلامت ماهی وجود دارد، محدود شده اند؟

AB.5.3.6

ضرورت بیشتر

کارگرها می بایست قادر به نشان دادن روش های دفع و اجرا باشند

آیا برای جلوگیری از  سوء استفاده بعدی،  ظروف داروهای مصرف شده و تاریخ مصرف گذشته با روش مورد تایید دامپزشک، دفع شده اند؟

AB.5.3.7

ضرورت بیشتر

دستورالعمل های مکتوب برای آزمایش پس مانده و طرح پایش بعد از درمان ها بر روی ذخایر ماهی، یا نتایج آزمایش پس مانده ها از یک مرجع ذیصلاح، می بایست مورد ارزیابی قرار گیرند.

آیا نتایج آزمایش پس مانده، به گروه خاصی از ماهی ها قابل ردیابی می باشند؟

AB.5.3.8

ضرورت بیشتر

هنگامی که MRL در کشور تولید کننده، فراتر رفته است، یک طرح عملیاتی مکتوب و مورد تایید جراح دامپزشک، می بایست ارائه و ارزیابی شده باشد.

هنگامی که در کشور تولید کننده، سطح بالای پس مانده ……………..

AB.5.3.9

ضرورت بیشتر

هنگامی که MRL در کشور مقصد، فراتر رفته است، یک طرح عملیاتی مکتوب و مورد تایید جراح دامپزشک، می بایست ارائه و ارزیابی شده باشد.

AB.5.3.10

دیدگاه ها بسته شده است