استاندارد سیستم های مدیریت زیست محیطی

ایزو مدیریت-انرژی-ISO-50001-2011
مزایا و اهمیت استاندارد سیستم ایزو مدیریت انرژیISO 50001:2011
ژانویه 1, 2018
ISO-37001
استاندارد ایزو ISO 37001: 2016
ژانویه 21, 2018

استاندارد سیستم های مدیریت زیست محیطی | Ics ایران

استاندارد-سیستم-مدیریت-زیست-محیطی

استاندارد سیستم مدیریت زیست محیطی برای ارتقای عملکرد زیست محیطی ، پوشش دهی الزامات قانونی و دست یابی به اهداف زیست محیطی کمک بسزایی دارد

استاندارد سیستم های مدیریت زیست محیطی ISO 14001:2015

این استاندارد بین المللی برای یک سیستم مدیریت زیست محیطی مشخص می نماید تا یک سازمان بتواند آن را برای توسعه عملکرد زیست محیطی خود مورد استفاده قرار دهد و برای استفاده سازمانهایی می باشد که در جستجوی مدیریت مسئولیت های زیست محیطی به شکل سیستماتیک می باشند مورد نظر است تا بر اساس محیط زیست پایدار همکاری نماید .

این استاندارد بین المللی به سازمان در دست یابی به خروجی های مورد نظر سیستم مدیریت زیست محیطی کمک می نماید که برای محیط زیست ، خود سازمان و طرف های ذی نفع ، ارزش ایجاد مینماید .

این استاندارد برای ارتقای عملکرد زیست محیطی ، پوشش دهی الزامات قانونی و دست یابی به اهداف زیست محیطی کمک بسزایی دارد .

مدیریت تغییر بخش مهمی از نگهداری سیستم مدیریت زیست محیطی است که به سازمان اطمینان میدهد که میتواند پیوسته به نتایج مورد نظر سیستم مدیریت زیست محیطی خود دست یابد .

مدیریت تغییر در الزامات این استاندارد بین المللی اعم از :

 • نگهداری سیستم مدیریت زیست محیطی
 • جنبه های زیست محیطی
 • کنترل عملیاتی
 • برنامه ممیزی داخلی
 • بازنگری مدیریت

سه تعهد پایه ای برای خط مشی زیست محیطی در این استاندارد بین المللی مشخص شده است :

 • تعهد به حفاظت از محیط زیست
 • تامین الزامات انطباقی
 • بهبود مداوم سیستم مدیریت زیست محیطی برای ارتقای عملکرد زیست محیطی

این تعهدات ، در فرایندهایی که یک سازمان استقرار میدهد خود را نشان میدهند تا از طرفی ضمن رعایت الزامات این استاندارد بین المللی ، یک سیستم مدیریت زیست محیطی پویا و قوی را ایجاد نمایند .

از آنجاییکه کلیه تعهدات مهم هستند برخی طرف های ذی نفع به طور ویژه ای با تعهدات سازمان در تامین الزامات انطباقی به ویژه الزامات قانونی قابل کاربرد ، ارتباط مستقیم دارند .

این استاندارد بین المللی شماری از الزامات به هم پیوسته مرتبط ب این تعهد را مشخص می نماید . از جمله :

 • تعیین الزامات انطباقی
 • اطمینان از این که عملیات ها در مطابقت با الزامات انطباقی ، انجام می شوند .
 • ارزیابی از میزان تامین الزامات انطباقی
 • اصلاح عدم انطباق ها

جنبه های زیست محیطی می توانند به وجود آورنده ریسک ها و فرصت های مرتبط با پیامدهای مخرب زیست محیطی ، پیامدهای سودمند زیست محیطی و دیگر تاثیرات بر سازمان باشند .

ریسک ها و فرصت های مرتبط با جنبه های زیست محیطی می توانند به عنوان بخشی از ارزیابی تعیین شوند یا بطور جداگانه تعیین شوند .

ارتباطات به سازمان اجازه می دهد تاد اطلاعات مرتبط با سیستم مدیریت زیست محیطی را شامل اطلاعات مرتبط با جنبه های زیست محیطی بارز ، عملکرد زیست محیطی ، الزامات انطباقی و توصیه هایی برای بهبود مداوم را اخذ نماید و این ارتباطات دوسویه میباشد :

 1. ارتباطات درون سازمانی
 2. ارتباطات برون سازمانی

این ارتباطات بایستی :

 1. شفاف باشد
 2. متناسب باشد
 3. صادقانه باشد
 4. واقعی و دقیق باشد
 5. قابل درک وفهم باشد

عملکرد زیست محیطی میتواند با بکار گیری سیستم مدیریت زیست محیطی ارتقا یابد و این ارتقا میتواند بر کل سیستم مدیریت زیست محیطی یا بر یک یا برخی موارد اثر گذارد .

نوشته شده توسط ایزو ایران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.