ایزو ۱۴۰۴۶و ارزیابی ردپای آب

ایزو ساختمانی و گواهی ایزو ۱۵۶۸۶
دسامبر 30, 2014
ایزو ۱۴۰۰۱
ایزو محیط زیست و رد پای آب-۱
ژانویه 10, 2015

ایزو ۱۴۰۴۶و ارزیابی ردپای آب | Ics ایران

معرفی استاندارد:این استاندارد بخشی از سری Iستاندارد ایزو ۱۴۰۰۰ است که بر سیستم های مدیریت زیست محیطی تمرکز دارد. ایزو ۱۴۰۴۶ به طور خاص به منابع آب می پردازد و به سازمان ها کمک می کند تا پایداری زیست محیطی مصرف آب خود را در کل چرخه عمر محصولات، فرآیندها و خدمات ارزیابی کنند.

استاندارد ایزو ۱۴۰۴۶ از سری استانداردهای مدیریت محیط زیست است که دربر گیرنده اصول ، نیازمندیها و راهنمایی در خصوص ارزیابی میزان مصرف و تاثیرگذاری در چرخه آب (ردپای آب) می باشد که در سطوح مختلف ؛ محصول، فرایند و سازمان مد نظر قرار می گیرد.با استفاده از استاندارد ایزو ۱۴۰۴۶ میتوان ارزیابی های لازم از وضعیت آب را در قالب یک ارزیابی منفرد و یا بخشی از ارزیابی جامع محیط زیستی به انجام رسانده و نتایج را بصورت گزارش ایجاد نمود.در این استاندارد فقط آن بخش از اثرات زیست محیطی هوا و خاک که بر آب تاثیر گذار می باشند مورد نظر قرار می گیرد.

این استاندارد بخشی از سری Iستاندارد ایزو ۱۴۰۰۰ است که بر سیستم های مدیریت زیست محیطی تمرکز دارد. ایزو ۱۴۰۴۶ به طور خاص به منابع آب می پردازد و به سازمان ها کمک می کند تا پایداری زیست محیطی مصرف آب خود را در کل چرخه عمر محصولات، فرآیندها و خدمات ارزیابی کنند.

هدف سری Iستاندارد ایزو ۱۴۰۰۰ : ایزو ۱۴۰۴۶ به سازمان‌ها برای اندازه‌گیری و درک میزان مصرف آب، ارزیابی اثرات بالقوه زیست‌محیطی مرتبط با مصرف آب، و شناسایی فرصت‌هایی برای کاهش و بهبود مصرف آب کمک مینماید.

ایزو ۱۴۰۴۶ شامل مراحل کلیدی زیر است:

۱-تعریف هدف و محدوده: هدف و مرزهای ارزیابی شامل محصولات، فرآیندها یا خدماتی که باید ارزیابی شوند، و همچنین محدوده جغرافیایی و زمانی به وضوح تعریف میشود.

۲-تجزیه و تحلیل موجودی: ورودی ها و خروجی های آب مرتبط با سیستم ارزیابی شده وبا در نظر گرفتن مصرف مستقیم آب و مصرف غیرمستقیم آب از طریق زنجیره تامین، شناسایی و کمی شود.

۳- ارزیابی پیامد: ارزیابی پیامد زیست محیطی بالقوه مصرف آب، با در نظر گرفتن عواملی مانند کمبود آب، تخریب کیفیت آب، و اثرات اکوسیستم.

۴- تفسیر: نتایج ارزیابی ؛ تجزیه و تحلیل و اهمیت آنها را در رابطه با هدف و محدوده تعریف شده تفسیر شود. این مرحله ممکن است شامل مقایسه نتایج با معیارها یا شاخص های مربوطه باشد.

۵-گزارش دهی: فرآیند ارزیابی ردپای آب شامل روش شناسی، منابع داده، نتایج و نتیجه گیری؛ مستند شود. گزارش باید شفاف باشد و اطلاعات روشنی را برای ذینفعان ارائه دهد.

فوائد بکارگیری استاندارد ایزو ۱۴۰۴۶ :

– با پیروی از استاندارد ایزو ۱۴۰۴۶؛ سازمان‌ها می‌توانند بینش‌هایی در مورد الگوهای مصرف آب خود به دست آورند، مناطقی که مصرف آب زیاد یا اثرات بالقوه زیست‌محیطی دارند را شناسایی کنند و استراتژی‌هایی را برای مدیریت پایدار آب پیاده‌سازی کنند. این می تواند به بهبود بهره وری آب، کاهش خطرات زیست محیطی و افزایش عملکرد پایدار منجر شود.

– ارزیابی از موضوعات بالقوه محیط زیستی که میتواند اثر نامطلوب بر روی آب داشته باشند؛

– ایجاد زمینه مناسب جهت کاهش اثرات نامطلوب بر روی آب؛

– فراهم نمودن شرایط مناسب جهت مدیریت آب و استفاده مطلوب از آن؛

– ایجاد زمینه مساعد جهت تهیه اطلاعات و گزارشات مستمر و علمی در خصوص مصرف آب؛

– ایجاد نگاه مثبت نزد مشتریان و ذینفعان با توجه به نوع نگرش و عملکرد پایدار سازمان در جهت اهمیت بخشی به آب و مصرف بهینه آن.

– با توجه به ارزش فوق العاده آب در چرخه زندگی بشر و بحران روزافزون آن در کشور، اهمیت بکارگیری و استفاده از ایزو ۱۴۰۴۶ در کلیه صنایع و سازمانهای دولتی و غیردولتی هر روز بیشتر می شود زیرا که از این طریق،موضوع آب به عنوان یکی از دغدغه های اصلی مدیران، در کنار بقیه اهداف سازمانی مطرح و برقرار می گردد تا دنبال آنگامی موثر در حفظ این سرمایه حیاتی برداشته شود.

آ سی اس آمادگی دارد تا نسبت به انجام مطالعه  پروژ ه های ارزیابی میزان مصرف و تاثیرگذاری در چرخه آب بر اساس استاندارد ایزو ۱۴۰۴۶ همکاری لازم را با سازمانهای متعهد به رعایت الزامات زیست محیطی انجام دهد.

برای اطلاعات بیشتر درباره گواهی نامه های زیست محیطی اینجا را کلیک کنید:گواهی ۱۴۰۰۱ ،گواهی ایزو ، گواهی اکو ، گواهی زیست محیطی، گواهی سبز (icsiran.com)

دیدگاه ها بسته شده است