مدیریت نوین

مجموعه ICS/ACS خدمات خود را برای ممیزی و صدور گواهینامه های سیستم های مدیریت در حوزه های مختلفی ارائه می دهد.

تعدادی از این حوزه ها عبارتند از:

– مدیریت استراتژیک

– مدیریت کارآفرینی

– مدیریت دانش

– طرح های تجاری BP

– مهندسی مجدد فرآیند کسب و کار BPR

– مدیریت طرح های اقتضایی

– مدیریت ریسک