آموزش ایمنی و بهداشت شغلی ؛آموزش مدیریت زیست محیطی؛آموزش نفت، گاز پتروشیمی؛آموزش مدیریت انرژی؛ با مدرک آموزشی قابل ردیابی بین المللی از ACSکانادا وACS W3 امارات

برای اطلاعات بیشتر اینجا را کلیک کنید: آموزش ایزو، آموزش مدیران، گواهی آموزشی کانادا (icsiran.com)

کد دوره

عنوان دوره

مدت دوره (روز)

۱

آشنایی با الزامات و ممیزی داخلی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای برمبنای استاندارد  ISO45001:2018

صدور گواهی نامه از نهاد صدور گواهی نامه ACS امارات
صدور گواهی نامه از نهاد صدور گواهی نامه ACS کانادا

۳

۲

آشنایی با الزامات و ممیزی داخلی سیستم مدیریت زیست محیطی برمبنای استانداردISO 14001 :2015

صدور گواهی نامه از نهاد صدور گواهی نامه ACS امارات
صدور گواهی نامه از نهاد صدور گواهی نامه ACS کانادا

۳

۳

سرممیزی سیستم مدیریت زیست محیطی برمبنای استانداردISO
۱۴۰۰۱ :۲۰۱۵
مرجع صدور گواهینامه (Exemplar Global-USAS)

صدور گواهی نامه از نهاد صدور گواهی نامه ACS امارات
صدور گواهی نامه از نهاد صدور گواهی نامه ACS کانادا

۵

۴

آشنایی با الزامات و مستندسازی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت محیط زیست برمبنای استانداردHSE

صدور گواهی نامه از نهاد صدور گواهی نامه ACS امارات
صدور گواهی نامه از نهاد صدور گواهی نامه ACS کانادا

۳

۵

سر ممیزی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت محیط زیست برمبنای استانداردHSE
صدور گواهی نامه از نهاد صدور گواهی نامه ACS امارات
صدور گواهی نامه از نهاد صدور گواهی نامه ACS کانادا

۵

۶

دوره آموزشی الزامات و مستندسازی و ممیزی داخلی سیستم مدیریت انرژی «استاندارد ISO 50001:2011»

صدور گواهی نامه از نهاد صدور گواهی نامه ACS امارات
صدور گواهی نامه از نهاد صدور گواهی نامه ACS کانادا

۳

۷

آشنایی با الزامات استاندارد مدیریت کیفیت در صنایع نفت،گازوپتروشیمی  ISO 29001:2020

صدور گواهی نامه از نهاد صدور گواهی نامه ACS امارات
صدور گواهی نامه از نهاد صدور گواهی نامه ACS کانادا

۲

۸

ممیزی داخلی سیستم  استاندارد مدیریت کیفیت در صنایع نفت،گاز و پتروشیمی  ISO 29001:2020

صدور گواهی نامه از نهاد صدور گواهی نامه ACS امارات
صدور گواهی نامه از نهاد صدور گواهی نامه ACS کانادا

۲

۱-ما؛ نماینده آموزشی ACS کانادا در ایران هستیم. اگر درخواست آموزش و دریافت گواهی نامه آموزش ایزو و سایر آموزش های معتبر واقعی و قابل ردیابی بین المللی دارید ویا قصد مهاجرت دارید؛ یکی از بهترین گزینه ها دریافت گواهی نامه آموزشی از ACS کانادا می باشد.CanadaCerts |

۲- ما؛ نماینده آموزشی موسسه ACS Aja روسیه در ایران هستیم. اگر درخواست آموزش و دریافت گواهی نامه آموزش ایزو و سایر آموزش های معتبرواقعی و قابل ردیابی بین المللی داریدو یا قصد مهاجرت دارید؛ یکی از بهترین گزینه ها دریافت گواهی نامه آموزشی از ACS Aja روسیه می باشد.

۳- ما؛ همکار آموزشی موسسه تایید صلاحیت شده آموزشی W3 Solutionz امارات برای برای برگزاری دوره های سرممیزی سیستم های مدیریتی و OSHA و آموزش ایزو در ایران هستیم.

۴-ما؛ موسسه تایید صلاحیت شده آموزشی از سازمان ملی استاندارد ایران و دارای مجوز برگزاری دوره های آموزشی از سازمان ملی استاندارد ایران هستیم.

۵- ما؛ موسسه تایید صلاحیت شده آموزشی از سازمان غذا و دارو- دانشگاه علوم پزشکی ایران و دارای مجوز برگزاری دوره های آموزشی از سازمان غذا و دارو برای مسولین فنی هستیم.آموزش مسولین فنی (icsiran.com)

در صورت نیاز به معادل سازی گواهی نامه های آموزشی خود و اخذ گواهی نامه آموزشی از نهاد صدور گواهی ACS کانادا با ما تماس بگیرید. در صورتی که قصد مهاجرت دارید گواهی نامه های آموزشی خود را از طریق ACS کانادا معادل سازی کنید.CanadaCerts |