ارزیابی توسعه پایدار

ارزیابی اجرای اهداف کلان و خرد توسعه پایدار SDGدر جهت شناسایی نقاط قوت و ضعف سازمان ها در جهت دستیابی به 17 هدف کلان و بیش از صدها شاخص معرفی شده در SDG صورت می پذیرد.

ارزیابی شاخص های توسعه پایدار

شرکت آ سی اس گریت خاورمیانه نماینده نهاد صدور گواهی نامه ACS کانادا اقدام به ارزیابی اجرای اهداف توسعه پایدار 17 هدف کلان و خرد SDG's از طریق شاخص های تعریف شده برای هر یک از اهداف 17 گانه می نماید. اهداف 17 گانه توسعه پایدار مدون شده توسط سازمان ملل ، یکی از ابزارهای ارزیابی موسسات و شرکتها در سطح بین المللی و شناخت جایگاه سازمانها می باشد.موسسات و سازمان های پیشرو در دنیا بطور متناوب عملکرد خود را با شاخص های SDG's سنجیده و اهداف و خط مشی های خود را سازگار با اهداف توسعه پایدار تدوین و یا همراستا می نمایند. شرکت آ سی اس با بهره گیری از اساتید بین المللی در کانادا اقدام به ارزیابی موسسات و سازمانها و شناسایی میزان انطباق با شاخص ها و اهداف توسعه پایدار می نماید. ارکان 17 گانه و شاخص های تعریف شده مبنای ارزیابی شرکت آ سی اس می باشد.