توضیحاتی در مورد سیستم مدیریت یکپارچه:

سیستم های یکپارچه مدیریت در واقع با هدف تلفیق سه استاندارد مدیریت کیفیت۹۰۰۱  ISO، مدیریت زیست محیطی ISO 14001 و مدیریت ایمنی ISO 45001 در جهت رسیدن به یک سیستم جامع مدیریتی مطرح شده است و در مدت کوتاهی که از آغاز بحث و بکارگیری آن می گذرد، توانسته است نتایج مثبت و قابل توجهی به بار آورد.

مزایای استقرار سیستم مدیریت یکپارچه:

  • فواید استقرار الزامات ایزو ۹۰۰۱

– بررسی مجدد فعالیتها بر اساس اهداف سازمانی و رفع فعالیتهای غیرضروری، گلوگاه ها، دوباره کاری ها و جلوگیری از هر گونه توقف ، تاخیر و عدم انطباق در کار

– فعالیت مستمر جهت بهبود و ارتقاء کیفیت خدمات سازمان منطبق بر استانداردها، الزامات، قوانین و دستورالعمل های مصوب مرتبط

– افزایش بهره وری و کاهش هزینه ها

– گسترش فرهنگ علاقه به کار و مشارکت کلیه سطوح کارکنان در سرنوشت سازمان

– ایجاد اطمینان و اعتماد درون سازمانی به اجرای صحیح فعالیتها در سطوح مدیریتی و کارکنان و افزایش انگیزه کاری

– ایجاد اطمینان و اعتماد برون سازمانی از طرف مشتری و بالطبع قابلیت عرض اندام در فضای مختلف تجاری و رقابتی و امکان رقابت در منطقه

  • فواید استقرار الزامات ایزو ۱۴۰۰۱

– کاهش اثرات ناگوار ناشی از عملکرد سازمان بر محیط زیست و پیشگیری از آلودگیها

– صرفه جویی در مصرف انرژی و کاهش هزینه ها

– استفاده مجدد از مواد و اقلام بازیافتی در صورت امکان و استفاده بهینه از منابع طبیعی

– توانایی سازگاری با شرایط متغیر از نظر زیست محیطی

– افزایش رضایتمندی پرسنل و سایر طرفهای علاقه مند و احترام به ارزش های جامعه در این ارتباط و انطباق با قوانین و مقررات زیست محیطی ملی و بین المللی

  • فواید استقرار الزامات استاندارد ISO 45001

– نگرش طرح ریزی شده و مستند درباره سلامت و ایمنی کارکنان و برخورد سیستماتیک و هدفمند با مسائل ایمنی و بهداشت

– کاهش زمان تلف شده در اثر بیماری و صدمات وارده به کارکنان و در نتیجه افزایش بهره وری و بهبود در آمار مربوط به وقوع حوادث

– رعایت قوانین و مقررات مربوطه که موجب کاهش هزینه های صرف شده برای پرداخت خسارت و جریمه های احتمالی می شود

– ایجاد محیطی ایمن و افزایش رضایت پرسنل، پیمان کاران و کلیه طرفهای ذینفع

در صورت نیاز به آموزش و یا صدور گواهینامه IMS با ما تماس بگیرید.