COBIT روش­های عملی کارآمد و موثر در یک حوزه مشخص و چارچوبی فرایندی را ارائه می­نماید و فعالیت­ها را در ساختاری مدیریت پذیر و منطقی تشریح می­کند. روش­های عملی کارآمد COBIT حاصل و نتیجه جمع کثیری از متخصصان است. این متخصصان پیش از اجرا، بر کنترل متمرکز شده­اند. این روش­های عملی در امر بهینه­سازی سرمایه­گذاری­های فناوری اطلاعات، تضمین امنیت و فراهم­آوری شاخص­هایی برای تشخیص درست یا اشتباه بودن فعالیت­ها و عملکردها، مساعدت شایانی به سازمان می­کنند. جهت موفقیت آمیز بودن فناوری اطلاعات در سازمان و همراستایی فناوری اطلاعات با الزامات کسب و کاری، مدیریت بایستی یک سیستم یا چارچوب کنترل درونی مناسب را پیاده­سازی کند. چارچوب کنترلی COBIT در تحقق نیازهای سازمان از طریق موارد زیر مشارکت می­کند:

  • ایجاد پیوند و ارتباط با الزامات کسب و کار
  • سازماندهی فعالیت­های فناوری اطلاعات در جهت یک مدل فرایندی مقبول عمومی
  • شناسایی منابع فناوری اطلاعات اصلی که بایستی مورد بهره­برداری قرار گیرند
  • تعریف اهداف کنترلی مدیریت که بایستی مورد ملاحظه قرار گیرند