BS 25999 / ایزو ۲۲۳۰۱

استاندارد BS25999 منتشر شده توسط موسسه استاندار انگلستان (BSI) و استاندارد متناظر ایزو آن ISO 22301 ، به عنوان یک چارچوب مناسب برای مدیریت تداوم کسب و کار انتخاب شده است. هدف اصلی این استاندارد ارائه ی مفاهیم پایه ای برای درک، ایجاد و پیاده سازی تداوم کسب و کار در یک سازمان و کسب نوعی اطمینان از روابط سازمان با مشتریانش و دیگر سازمان ها می باشد.

این استاندارد سازمان را قادر می سازد تا با روشی یکپارچه و از پیش تعیین شده، قابلیت مدیریت تداوم کسب و کار را در درون خود مورد ارزیابی و اندازه گیری قرار دهد. احتیاجات و الزامات مشخص شده در این استاندارد بصورت عام می باشد و بدون توجه به نوع، اندازه و طبیعت کسب و کار، در تمامی سازمان ها (یا بخش هایی از آنها) قابل اجرا باشد. این استاندارد در دو بخش ارائه گردیده است که بخش دوم آن حاوی الزامات مورد نیاز برای پیاده سازی، اجرا و توسعه ی یک سیستم مدیریت تداوم کسب و کار(BCMS) می باشد.

 

در صورت نیاز به برگزرای دوره آموزشی یا ممیزی و صدور گواهی نامه ISO 22301  با دفتر ما با تلفن ۲۲۲۰۰۵۰۰ در تهران تماس بگیرید.