BRC ایمنی غذا انگلستان

این شرکت اقدام به ممیزی و صدور Approval BRC در صنعت غذا می نماید. این شرکت با توجه به سوابق دیرینه در انجام آموزش و صدور گواهینامه های صنایع غذایی و کشاورزی با بکارگیری سرممیزین مجرب BRC اقدام به ارزیابی و ممیزی این سیستم می نماید.

توضیحاتی در مورد سیستم BRC:

گواهینامه BRC در سال ۱۹۹۸ بعنوان استاندارد ایمنی و بهداشت مواد غذائی در بریتانیا و توسط انجمن توزیع بریتانیا بعنوان نشانه ای از ایمنی مواد غذائی انتخاب و برای فروش و توزیع محصول بعنوان یک الزام به تولید کنندگان مواد غذائی اعلام گردید.

مزایای اخذ گواهینامه سیستم BRC:

– استاندارد BRC فقط یک استاندارد سیستم نبوده بلکه کلیه مشخصات و الزامات محصول را نیز شامل می شود، به عبارتی BRC هم استاندارد سیستم و هم استاندارد محصول است

– استاندارد BRC در برگیرنده الزامات سیستم مدیریت کیفیت، سیستم HACCP، الزامات شرایط خوب عملیات GMP می باشد.

  در صورت نیاز به آموزش و یا صدور گواهینامه BRC با ما تماس بگیرید.