چک لیست ممیزی ایزو ۹۰۰۱ در فرآیند آموزش

ایزو ۲۲۰۰۰ ، واکنش در شرایط اضطراری
آوریل 3, 2014
چک لیست ممیزی ایزو ۹۰۰۱ در فرآیند ارتباطات با مشتری
آوریل 17, 2014

چک لیست ممیزی ایزو ۹۰۰۱ در فرآیند آموزش | Ics ایران

سوالات چک لیست   توصیفی / بلی و خیر

آیا نیازهای آموزش برای کلیه پرسنل موثر بر فعالیتهای کیفی تدوین شده است  ؟

آیا در انطباق با نیازهای تعیین شده ، برنامه آموزشی تهیه و تدوین شده است ؟

آیا برنامه اموزشی ( در صورت نیاز به تامین منابع مالی ) به تصویب مدیریت رسیده است ؟

آیا در انطباق با برنامه آموزشی ، اجراء آموزش های صورت پذیرفته است ؟

آیا اجراء آموزشها ثبت شده و در پرونده آموزش افراد نگهداری می شود ؟

آیا فرم های اثر بخشی آموزشها برای کلیه دوره های آموزشی اجراء شده تکمیل شده است ؟

آیا میزان اثر بخشی آموزش ها ارزیابی شده است ؟

در صورتیکه اثر بخشی آموزش ها کافی ارزیابی نشده ، آیا اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه تدارک دیده شده است ؟

آیا برای پرسنل جدید الورود ، آموزش های خاص در نظر گرفته شده است ؟

آیا برای کلیه افراد اموزش دیده نشده ، بطور سالانه بازآموزی صورت می پذیرد ؟

آیا میزان اثر بخشی آموزشها بطور کمی محاسبه شده است ؟

آیا بهبود مستمر در فرایند آموزش وجود دارد ؟

در صورتیکه بهبود مستمر وجود ندارد ، آیا اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه تدارک دیده شده است ؟

دیدگاه ها بسته شده است