چک لیست ممیزی ایزو ۹۰۰۱ -پایش و اثر بخشی فرآیند ها

چک لیست ممیزی ایزو ۹۰۰۱ -بازنگری مدیریت ISO 9001
آوریل 18, 2014
محصولات کشاورزی سالم با عملیات خوب کشاورزی (GAP)
آوریل 21, 2014

چک لیست ممیزی ایزو ۹۰۰۱ -پایش و اثر بخشی فرآیند ها | Ics ایران

سئوالات چک لیست /توصیفی و بلی خیر

آیا سطوح پایش با استفاده از متدهایی که در طرحریزی فرایند توصیه شده صورت می پذیرد ؟

آیا در صورت وجود انحراف ، راهکارهای لازم توسط مسئولین فرایند ها جهت حل مشکلات و رفع انحراف صورت می پذیرد ؟

در صورت احتمال عدم اثر بخشی راهکارهای قبل از اجراء و یا عدم اثر بخشی آنها آیا در فرم اصلاحی و پیشگیرانه تکمیل شده است ؟

آیا شاخص های پایش و اندازه گیری تمام فرایندها تعیین شده است ؟

آیا پایش اثر بخشی در پریودهای زمانی مقرر صورت می پذیرد ؟

آیا پایش اثر بخشی در پریودهای زمانی مقرر ثبت می شود ؟

آیا نتیجه اثر بخشی هر فرایند به تضمین کیفیت (Q.A) و مدیریت ارشد جهت بازنگری اعلام می شود ؟

دیدگاه ها بسته شده است