چک لیست ممیزی ایزو ۹۰۰۱ در فرآیند ارتباطات با مشتری
آوریل 17, 2014
چک لیست ممیزی ایزو ۹۰۰۱ -بازنگری مدیریت ISO 9001
آوریل 18, 2014

چک لیست ممیزی ایزو ۹۰۰۱ -فرآیند خرید | Ics ایران

سئوالات چک لیست /توصیفی -بلی خیر

آیا اطلاعات ورودی ذیل بطور روتین و به فرایند تدارکات وارد شده است ؟

          رسید اقلام خریداری شده

          در خواست خدمات و کالا  از سایر واحد ها

          نتایج پایش و اندازه گیری از عملکرد تامین کنندگان

          بودجه سالانه شرکت، آیین نامه معاملات

آیا معیار اثر بخشی فرایند محاسبه شده است ؟ ( در صورت تحقق خرید ) ؟

آیا در خواستهای خرید از لحاظ کفایت داده های خریدار ارزیابی و بررسی می شوند ؟ توسط چه کسی و چگونه ؟

آیا در صورت نیاز به خرید خارجی اولویت بندی خرید صورت می پذیرد ؟

در صورت دیر کرد در خرید  ، آیا برنامه اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه تدوین شده است ؟

آیا برنامه بهبود مستمر سیستم خرید وجود دارد ؟

آیا عملکرد فرایند بازرگانی نشان دهنده بهبود مستمر در فرایند خرید میباشد ؟

در صورت عدم بهبود مستمر ، اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه صورت پذیرفته است ؟

         

دیدگاه ها بسته شده است