چک لیست ممیزی ایزو ۹۰۰۱ در فرآیند ارتباطات با مشتری

چک لیست ممیزی ایزو ۹۰۰۱ در فرآیند آموزش
آوریل 16, 2014
چک لیست ممیزی ایزو ۹۰۰۱ -فرآیند خرید
آوریل 17, 2014

چک لیست ممیزی ایزو ۹۰۰۱ در فرآیند ارتباطات با مشتری | Ics ایران

سوالات چک لیست توصیفی / بلی و خیر

آیا نظرات مشتری از طریق فرم ارزیابی رضایت مشتری تکمیل و اخذ می شود ؟

آیا در صورت نیاز، نظرات مشتری با حضور در محل مشتری اخذ می شود ؟

آیا پس از تکمیل ، در صد رضایت مشتری محاسبه می شود ؟

آیا بطور دوره ای ، کلیه نظرات مشتری بررسی و طبقه بندی دلائل صورت می پذیرد ؟

آیا نقاط قوت و ضعف سازمان ، دلائل کلیدی عدم رضایت مشتری و نقاط مورد نیاز اصلاح در بررسی ها تعیین می شود؟

آیا نتایج حاصله در جلسات داخلی مدیران بررسی می شود ؟

آیا اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه شناسایی می شود ؟

آیا راه حلهای اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه طبق زمانبندی صورت پذیرفته است ؟

آیا عدم اجرای اقدامات اصلاحی به دلیل تامین منابع و سایر علل می باشد ذکر کنید ؟

آیا راه حلهای اصلاحی جهت تامین اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه تدوین می شود ؟

آیا از میزان انجام اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه ارزیابی و ممیزی صورت می پذیرد ؟

آیا میزان افزایش رضایت مشتری به طور دوره ای محاسبه می شود ؟

آیا مقایسه دو دوره نشاندهنده بهبود رضایت مستمر می باشد ؟

آیا از میزان افزایش رضایت مشتری گزارش دوره ای تهیه و به مدیران اعلام می شود ؟

میزان رضایت مشتری به طور کمی در طی دوره چه میزان میباشد .

 

دیدگاه ها بسته شده است