چک لیست ممیزی ایزو ۹۰۰۱ -بازنگری مدیریت ISO 9001

چک لیست ممیزی ایزو ۹۰۰۱ -فرآیند خرید
آوریل 17, 2014
چک لیست ممیزی ایزو ۹۰۰۱ -پایش و اثر بخشی فرآیند ها
آوریل 20, 2014

چک لیست ممیزی ایزو ۹۰۰۱ -بازنگری مدیریت ISO 9001 | Ics ایران

سئوالات چک لیست /توصیفی و بلی خیر

آیا منطبق با روش اجرائی ، ورودی های لازم ذیل تدارک دیده شده و به مدیریت ارشد گزارشدهی شده است  ؟

             نتایج ممیزی داخلی و خارجی

             بازخورد های مشتریان

             عملکرد فرایند و انطباق محصول

             وضعیت اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه

            پیشگیری ناشی از مدیریت قبلی

            پایش اثر بخشی فرایند ها

            پایش بهبود مستمر فرایند ها

            گزارش از وضعیت تعهدات و قراردادها

آیا خروجی بازنگری مدیریت شامل موارد ذیل می شود ؟

           سایر مصوبات و تصمیمات بازنگری مدیریت (Action Plan)

           گزارشات بهبود خدمات مدیریت پروژه ها

           گزارشات رفع نیاز به منابع

           گزارشات بازنگری در خط مشی و اهداف کیفی

           سایر مصوبات و تصمیمات بازنگری مدیریت (Action Plan)

آیا از میزان اثر بخشی عملکرد سیستم مدیریت کیفیت رضایتمندی حاصل شده و مدیریت ارشد از میزان بهبود صورت پذیرفته رضایتمندی دارد ؟  

منظور از Action Plan  در ایزو ۹۰۰۱ وجود یک برنامه مدون برای تعیین اینکه چه فعالیتی / توسط چه کسی / تا چه تاریخی / چه نتایجی را باید ارائه دهد ، می باشد.          

دیدگاه ها بسته شده است