شرایط همکاری

شرایط همکاری با آکادمی ICS

مجموعه ها و موسسات آموزشی  که تمایل به همکاری با آکادمی ICS  را دارند در ابتدا این پرسشنامه را تکمیل کرده و جهت ارزیابی اولیه به ایمیل آکادمی ICS  به آدرس  info@icsiran.com ارسال نمایند.