معرفی استاندارد ایزو ۹۰۰۱ ویرایش سال ۲۰۱۵ -بخش سوم

صدور گواهینامه استاندارد مدیریت انطباق ISO 19600 از ACS Canada
دسامبر 15, 2015
مرور الزامات ایزو ۹۰۰۱ ویرایش ۲۰۱۵ بخش چهارم
دسامبر 22, 2015

معرفی استاندارد ایزو ۹۰۰۱ ویرایش سال ۲۰۱۵ -بخش سوم | Ics ایران

چرخه ی PDCA به طور خلاصه می تواند به صورت زیر توصیف شود:

–         طرح ریزی: استقرار اهداف سیستم و فرآیندها آن، و منابع موردنیاز برای تحویل نتایج در تطابق با الزامات مشتری و خط مشی سازمان و شناسایی و در نظرگیری ریسک ها و فرصت ها،

–         اجرا: اجرای آن چه که طرح ریزی شده است،

–         بررسی: پایش و (در صورت کاربرد) اندازه گیری فرآیندها و محصولات و خدمات منتجه از خط مشی ها، اهداف، الزامات و فعالیت های طرح ریزی شده و گزارش دهی نتایج،

–         اقدام: درنظرگیری اقدام برای بهبود عملکرد در صورت ضرورت.

 

۰-۳-۲    تفکر ریسک-بنیان

تفکر ریسک-بنیان (پیوست الف را ببینید) برای دست یابی به سیستم مدیریت کیفیت اثربخش، بسیار لازم است. مفهوم تفکر ریسک بنیان در ویرایش های پیشین این استاندارد بین المللی تصریح شده است مانند اجرای اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از وقوع عدم انطباق های بالقوه، تحلیل عدم انطباق هایی که روی داده اند و تعریف اقدامات مقتضی در جهت پیشگیری از وقوع مجدد آن.

برای انطباق با الزامات این استاندارد بین المللی، یک سازمان نیاز دارد تا اقداماتی را با در نظر گرفتن ریسک ها و فرصت ها ، طرح ریزی و اجرا نماید.تعیین ریسک ها و فرصت ها، بنیانی را برای افزایش اثربخشی سیستم مدیریت کیفیت، حصول نتایج بهبود یافته و پیشگیری از آثار منفی فراهم می آورد.

فرصت ها می تواند ناشی از نتیجه ی یک وضعیت دلخواه در دست یابی به یک نتیجه ی مورد نظرباشد، به عنوان مثال مجموعه ای از شرایط که به سازمان اجازه می دهد که مشتری را جذب نماید، محصولات و خدمات جدید را توسعه دهد، ضایعات را کاهش دهد یا بهره وری را افزایش دهد. تمامی این فرصتها می توانند شامل ریسک مورد انتظار هم باشند. ریسک، اثر عدم قطعیت بوده و هر عدم قطعیتی می تواند آثار مثبت یا منفی داشته باشد. یک انحراف مثبت ناشی از ریسک، می تواند فرصتی را فراهم کند اما همه ی تاثیرات مثبت ریسک، منجر به فرصت نمی شوند.

۰-۲            ارتباط با سایر استانداردهای مدیریتی

این استاندارد بین المللی ساختار توسعه ای سازمان ISO را با هدف بهبود یکپارچگی باسایر استانداردهای بین المللی و برای سیستم های مدیریتی به کار می گیرد .

این استاندارد بین المللی، یک سازمان را در استفاده از رویکرد فرآیندی، همراه با چرخه ی PDCA و تفکر ریسک بنیان، توانمند می کند تا سیستم مدیریت کیفیت خود را با الزامات سایر استانداردهای مدیریتی یکپارچه نماید.

این استاندارد بین المللی با ISO 9000 ,ISO 9004 دارای ارتباطات زیر است:

–   ISO 9000 سیستم مدیریت کیفیت-اصول و واژگان، پیش زمینه ای برای درک و اجرای مناسب الزامات این استاندارد بین المللی را ارائه می کند.

–   ISO 9004 مدیریت برای موفقیت پایدار یک سازمان-یک رویکرد مدیریت کیفیت، راهنمایی برای سازمان هایی است که مد نظر دارند که فراتر از الزامات این استاندارد بین المللی حرکت نمایند.

پیوست “ب” جزئیاتی از سایر استانداردهای بین المللی مدیریت کیفیت و سیستم های مدیریت کیفیت را که کمیته ISO/TC 176 تهیه نموده است ، ارائه می دهد.

این استاندارد بین المللی دربرگیرنده الزامات خاص برای سایر سیستم های مدیریتی همانند مدیریت زیست محیطی، مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی یا مدیریت مالی نمی باشد.

استانداردهای سیستم مدیریت کیفیت خاص منظور (صنعت محور) بر اساس این استاندارد بین المللی برای برخی صنایع تهیه شده اند. برخی از این استانداردها، الزامات بیشتری برای سیستم مدیریت کیفیت را تعیین می کنند در حالی که برخی دیگر، راهنمایی هایی را برای به کارگیری این استاندارد بین المللی در بخش صنعتی ویژه خود، ارائه می دهند.

دسترسی آزاد به ماتریس ارتباطات میان بندهای این استاندارد بین المللی و ویرایش ۲۰۰۸ در پایگاه اینترنتی  وجود دارد.

دیدگاه ها بسته شده است