معرفی استاندارد ایزو ۹۰۰۱ ویرایش سال ۲۰۱۵ -بخش دوم

صدور گواهی استاندارد سیستم مدیریت دارایی ISO 55000از ACS Canada
نوامبر 16, 2015
صدور گواهینامه استاندارد مدیریت انطباق ISO 19600 از ACS Canada
دسامبر 15, 2015

معرفی استاندارد ایزو ۹۰۰۱ ویرایش سال ۲۰۱۵ -بخش دوم | Ics ایران

الزامات سیستم های مدیریت کیفیت ایزو ۹۰۰۱ ویرایش سال ۲۰۱۵ میلادی

۰-۲ اصول مدیریت کیفیت

این استاندارد بین المللی بر پایه اصول مدیریت کیفیت توصیف شده در ISO 9000 بنا شده است . که شامل تشریح و توضیحی برای هراصل، منطقی از چرایی مهم بودن هر اصل برای سازمان، برخی مثال از مزایای مرتبط با هر اصل و مثال هایی از اقدامات برای بهبود عملکرد سازمان هنگام اعمال آن اصل می باشد.

اصول مدیریت کیفیت بر مبنای ایزو ۹۰۰۱ ویرایش ۲۰۱۵عبارتند از:

–   مشتری مداری

–   رهبری

–   مشارکت کارکنان

–   رویکرد فرآیندی

–   بهبود

–   تصمیم گیری مبتنی بر شواهد

–   مدیریت روابط.

۰-۳            رویکرد فرآیندی

۰-۳-۱  کلیات

این استاندارد بین المللی، به کارگیری رویکرد فرآیندی را با هدف افزایش رضایت مشتری و از طریق برآورده سازی الزامات مشتری هنگام توسعه، اجرا و بهبود اثربخشی سیستم مدیریت کیفیت ، ترویج می نماید. الزاماتِ به خصوص که اساسا بر به کارگیری یک رویکرد فرآیندی مورد توجه قرار گرفته در ۴-۴ اشاره شده است.

درک و مدیریت فرآیندهای به هم مرتبط، به عنوان یک سیستم، به اثربخشی و کارایی سازمان در دست یابی به نتایج موردنظر، کمک می نماید. این رویکرد، سازمان را در کنترل روابط متقابل و وابستگی های متقابلِ در میان فرآیندهای سیستم، توانمند می کند به طوری که عملکرد کلان سازمان می تواند ارتقاء یابد.

رویکرد فرآیندی، تعریف و مدیریتِ سیستماتیکِ فرآیندها و تعاملات آن را برای دست یابی به نتایج مورد انتظار در انطباق با خط مشی کیفیت و جهت گیری استراتژیک سازمان ارایه می دهد. مدیریت فرآیندها و سیستم به عنوان یک کُل، می تواند با استفاده از چرخه ی PDCA     (۰-۳-۲ را ببینید) با تمرکز کلان بر تفکر ریسک-بنیان (۰-۳-۳ را ببینید) و با هدف بهره گیری از  منافع حاصله از فرصت ها و پیشگیری از نتایج بر خلاف انتظار، به دست آید.

به کارگیری رویکرد فرآیندی در سیستم مدیریت کیفیت، موارد زیر را توانمند می سازد:

الف) درک و پایداری در برآورده سازی الزامات،

ب) درنظر گرفتن فرآیندها از لحاظ ارزش افزوده،

ت ) دست یابی به عملکرد فرآیندی اثربخش،

ث ) بهبود فرآیندها بر پایه ی ارزیابی داده ها و اطلاعات.

دیدگاه ها بسته شده است