اصول مناسب آبزی پروری GGAP-نقاط کنترلی و معیار های پذیرش -۳
آگوست 27, 2014
ارزیابی ریسک در سیستم مدیریت HSE
سپتامبر 6, 2014

مرور الزامات HSE-شایستگی و صلاحیت | Ics ایران

یادداشتی از دکتر شروین میرزاده -مدیر عامل ICS -ACS در کشورهای CIS  و روسیه

سازمان بایستی روش‌های اجرائی برای اطمینان از اینکه نیروی انسانی انتخاب شده، وظایف و فعالیت‌های بحرانی HSE مربوط به کار خود را بر اساس این روش به‌درستی انجام دهند برقرار نموده و در مسیر بهره‌گیری از توانائی‌های فردی بالا بردن مهارت از طریق کسب تجربه، کسب دانش، حرکت نمایند.

سیستم‌های اطمینان از صلاحیت بایستی در بدو استخدام و هنگام انتخاب شغل جدید چه توسط کارکنان شرکت و چه پیمانکاران بکار گرفته شود. بررسی صلاحیت کارکنان برای انجام وظایف بایستی بطور مستمر مد نظر قرار گرفته و در فواصل زمانی معین نیز مورد بازنگری و ارزیابی قرار گیرد. این بررسی‌ها در برگیرنده ملاحظات مناسب برای رشد فردی و آموزش‌های مورد نیاز برای کسب صلاحیت لازم برای تطبیق کارکنان؛ تغییر فعالیت‌ها یا تکنولوژی ( فرآیند ) می‌باشد.

۳-۴-۱- الزام کلی

روش اجرائی برای اطمینان از صلاحیت افراد می‌تواند شامل موارد ذیل باشد:

تجزیه و تحلیل نظام‌دار برای تعیین الزامات مرتبط با وظایف محوله

  • ارزیابی عملکرد افراد در مقایسه با یک معیار معین (از پیش تعریف شده)
  • داشتن برنامه برای ارزیابی مجدد در فواصل زمانی معین

·       مستند نمودن ویژگی‌هائی از شایستگی فردی

۳-۴-۲- آموزش

شرکت بایستی یک روش اجرائی برای اطمینان و افزایش صلاحیت از طریق تعیین نیازهای آموزشی و فراهم نمودن آموزش‌های لازم برای تمامی پرسنل داشته باشد. آموزش می‌تواند بصورت دوره‌های رسمی و یا از طریق توسعه ساختار یافته در محیط کار باشد. طول مدت وقوع آموزش‌ها بایستی بگونه‌ای باشد که پس از آن اطمینان حاصل کنیم که به اهداف و خط‌مشی‌های شرکت دست خواهیم یافت و بایستی از حداقل‌های تعیین شده توسط مراجع قانونی در قوانین و مقررات مربوطه بیشتر باشد، سوابق این دوره‌ها نیز بایستی بدقت تهیه و تدوین گردیده، برنامه زمان‌بندی دوره‌های باز آموزی نیز تعیین گردد (بخش  ۶-۳)

دیدگاه ها بسته شده است