مرور الزامات ایزو ۹۰۰۱ ویرایش ۲۰۱۵ بخش چهارم

معرفی استاندارد ایزو ۹۰۰۱ ویرایش سال ۲۰۱۵ -بخش سوم
دسامبر 19, 2015
صدور گواهینامه SFBBغذای سالم‌تر، کسب و کار بهتر از ACS Canada
ژانویه 3, 2016

مرور الزامات ایزو ۹۰۰۱ ویرایش ۲۰۱۵ بخش چهارم | Ics ایران

سری یادداشت هایی ازآقای علی مبارکی مدیر عامل ICS  ایران

سیستم مدیریت کیفیت نیازمندیها و الزامات/دامنه کاربرد

این استاندارد بین المللی نیازمندیهای سیستم مدیریت کیفیت را در مواردی مشخص می کند که یک سازمان:

الف) نیازمند اثبات توانایی پایدار خود در تامین محصولات و خدماتی است که الزامات مشتری و الزامات مقرراتی و قانونی را تامین نموده اند،

ب) در نظر دارند تا رضایت مشتری را از طریق به کارگیری اثربخش سیستم شامل فرآیندهایی برای بهبود سیستم و تضمین انطباق با الزامات مشتری و الزامات مقرراتی و قانونی مناسب بهبود دهند.

الزامات این استاندارد بین المللی عمومی بوده و برای همه سازمان ها بدون توجه به نوع و اندازه یا محصولات و خدماتی که ارائه می کنند، مناسب می باشد.

یادآوری ۱: در این استاندارد بین المللی واژه ی «محصول» یا «خدمت» تنها برای محصولات و خدماتی کاربرد دارد که برای مشتری مد نظر است یا الزام کرده است.

یادآوری۲: الزامات قانونی و مقررات می تواندبه عنوان الزام حقوقی نیز بیان شود.

۱- مراجع

تمام یا بخش هایی از مدرک زیر که به آن در این مدرک رسماَ ارجاع داده می شود ، برای بکارگیری این استاندارد الزامی است. برای مراجع تاریخ دار تنها ویرایش اشاره شده کاربرد دارد. برای مراجع بدون تاریخ آخرین ویرایش مدرک ارجاع شده (شامل تمامی متمم ها)کاربرد دارد.

۲-سیستم های مدیریت کیفیت – مبانی و واژگانISO 9000:2015

۳- اصطلاحات و تعاریف

اصطلاحات و تعاریف ارایه شده در ISO 9000:2015 بکارگرفته می شود.

۴- بستر سازمان

۴-۱  درک سازمان و بسترآن

سازمان باید موضوعات[۱] برون سازمانی و درون سازمانی را که با مقاصد[۲] و جهت گیری[۳] های استراتژیک سازمان مرتبط بوده و آنهایی که بر توانایی سازمان در دست یابی به نتایج مورد انتظار سیستم مدیریت کیفیت تاثیرگذارند را تعیین کند.

سازمان باید اطلاعات مربوط به موضوعات درون سازمانی و برون سازمانی را پایش و بازنگری نماید.

یادآوری ۱: موضوعات می تواند شامل عوامل مثبت و منفی یا شرایط برای ملاحظات می باشد.

یادآوری ۲: درک معنای “بستر برون سازمانی” با تمرکز بر مواردی همچون قوانین حقوقی ،  فن آوری ، رقابت ، بازار ، فرهنگ ، شرایط اجتماعی و اقتصادی اعم از  بین المللی ، ملی ، منطقه ای یا محلی ، آسان می شود.

یادآوری ۳: درک معنای” بستر درون سازمانی “با توجه کردن به موارد مرتبطی همچون ارزش ها ،فرهنگ ، دانش و عملکرد سازمان آسان می شود.

درک نیازها و انتظارات طرف های ذی نفع

با توجه به اثرات یا اثرات بالقوه بر توانایی سازمان در ارائه محصولات و خدماتی که الزامات مشتری و الزامات قانونی را به طور پایداری برآورده می کنند ، سازمان باید موارد زیر را تعیین کند:

–   طرف های ذی نفعی که با سیستم مدیریت کیفیت مرتبط هستند،

–   الزامات این طرف های ذی نفع که با سیستم مدیریت کیفیت مرتبط است.

سازمان باید اطلاعات مرتبط با این طرف های ذی نفع و الزامات مرتبط با آنها را پایش و بازنگری کند.

تعیین دامنه کاربرد سیستم مدیریت کیفیت

سازمان برای استقرار دامنه کاربرد باید “مرزها” و “قابلیت کاربرد ” سیستم مدیریت کیفیت را تعیین نماید.

هنگام تعیین دامنه کاربرد، سازمان باید موارد زیر را در نظر بگیرد:

الف) موضوعات درون سازمانی و برون سازمانی ارجاع داده شده به بند ۴-۱،

ب) الزامات طرف های ذی نفع ارجاع داده شده در بند ۴-۲،

ت) محصولات و خدمات سازمان.

سازمان باید کلیه الزامات این استاندارد بین المللی (در صورت قابل اجرا بودن ) را در دامنه سیستم مدیریت کیفیت خود به کار گیرد.

دامنه کاربرد سیستم مدیریت کیفیت سازمان باید در دسترس بوده و به عنوان اطلاعات مدون نگهداری (maintain)شود. دامنه باید نوع محصولات و خدمات تامین شده را توصیف نماید. سازمان باید دلایل موارد عدم کاربرد هر یک از الزامات این استاندارد بین المللی را توجیه نماید.

انطباق با این استاندارد بین المللی تنها زمانی قابل ادعاست که موارد عدم کاربرد الزامات ، بر توانایی یا مسئولیت سازمان در اطمینان از انطباق محصولات و خدمات و ارتقای رضایت مشتری تاثیرگذار نباشد.


[۱] Issues

[۲] Purpose

[۳] Direction

 

دیدگاه ها بسته شده است