مرور الزامات ایزو ۹۰۰۱ ویرایش ۲۰۱۵ بخش ششم

مرور الزامات ایزو ۱۴۰۰۱ ویرایش سال ۲۰۱۵ بخش اول
ژانویه 3, 2016
مرور الزامات ایزو ۱۴۰۰۱ ویرایش سال ۲۰۱۵ بخش دوم
ژانویه 6, 2016

مرور الزامات ایزو ۹۰۰۱ ویرایش ۲۰۱۵ بخش ششم | Ics ایران

سری یادداشت های از دکتر علی مبارکی مدیر عامل ICS ایران

۵-۱-۲ مشتری مداری/تمرکز بر مشتری

مدیریت ارشد باید رهبری و تعهد خود به مشتری مداری را اظهار و از طریق موارد زیر اطمینان حاصل نماید که:

الف) الزامات مشتری و الزامات قانونی و مقررات تعیین، درک و به طور دائمی برآورده می شوند،

ب) ریسک ها و فرصت هایی که می توانند برانطباق محصول و خدمات اثر گذارند و همچنین مواردی که می توانند بر توانایی بر افزایش رضایت مشتری تاثیرگذار باشند را ، تعیین و درنظرگرفته است،

ت)  تمرکز بر افزایش رضایت مشتری حفظ می شود.

۵-۲ خط مشی

۵-۲-۱ تهیه خط مشی کیفی

مدیریت باید خط مشی کیفی را استقرار، اجرا و نگهداری (maintain) نماید که:

الف) متناسب با مقاصد و بستر سازمان بوده و جهت گیری های استراتژیک سازمان را پشتیبانی نماید،

ب)  چارچوبی را برای تنظیم اهداف کیفیت فراهم آورد،

ت)  شامل تعهدی در برآورده سازی الزامات قابل کاربرد باشد،

ث)  شامل تعهدی به بهبود مداومِ سیستم مدیریت کیفیت باشد.

۵-۲-۲ اطلاع رسانی خط مشی کیفی

خط مشی کیفی باید:

الف) دردسترس بوده و به عنوان اطلاعات مدون نگهداری (maintain)گردد،

ب)  در درون سازمان اعلام ، درک و به کار گرفته شود،

ت)  در موارد مقتضی دردسترس طرف های ذی نفع قرار گیرد.

۵-۳ نقش ها،مسئولیت ها و اختیارات سازمانی

مدیریت باید اطمینان یابد که مسئولیت ها و اختیارات برای نقش های مرتبط، تعریف شده و در سراسر سازمان اعلام و درک شده اند.

مدیریت ارشد باید مسئولیت ها و اختیارات را برای موارد زیر تعیین نماید:

الف) اطمینان از این که سیستم مدیریت کیفیت با الزامات این استاندارد بین المللی مطابقت دارد،

ب)  اطمینان از این که فرآیندهای سازمان  برون دادهای مورد انتظار از هر فرآیند را تامین می نمایند،

ت)  گزارش دهی درباره عملکرد سیستم مدیریت ،

ث)  اطمینان از ترویج مشتری مداری (تمرکز بر مشتری) در داخل سازمان،

ج)  هنگام طرح ریزی و اعمال تغییرات در سیستم مدیریت کیفیت ، یکپارچگی سیستم حفظ می شود.

دیدگاه ها بسته شده است