مرور الزامات ایزو ۱۴۰۰۱ ویرایش سال ۲۰۱۵ بخش اول

صدور گواهینامه SFBBغذای سالم‌تر، کسب و کار بهتر از ACS Canada
ژانویه 3, 2016
مرور الزامات ایزو ۹۰۰۱ ویرایش ۲۰۱۵ بخش ششم
ژانویه 6, 2016

مرور الزامات ایزو ۱۴۰۰۱ ویرایش سال ۲۰۱۵ بخش اول | Ics ایران

سری تالیف و ترجمه از دکتر علی مبارکی مدیر عامل ICS  ایران

الزامات سیستم های مدیریت زیست محیطی

BS EN ISO 14001:2015

مقدمه :ترجمه و چاپ این استاندارد های بین المللی در قطع جیبی با هدف بکارگیری ساده و روزمره استاندارد و مقاصد آموزشی صورت می پذیرد  و این ترجمه به هیچ وجه جایگزینی برای استاندارد های انتشار یافته از سوی مراجع رسمی ملی یا بین المللی نمی باشد.

از آنجائیکه سیستم های مدیریت زیست محیطی ویرایش سال ۲۰۱۵ با واژگان جدیدی  همراه است لذا در ترجمه لغات مدیریتی از سوابق ترجمه ای متون علمی مدیریتی استفاده شده است برای مثال واژه “context  به معنای بستر و “organizational context به بستر سازمانی برگردانده شده است.

برای کلمه ای چون “maintainبرای اطلاعات مدون از ترجمه” نگهداری” و برای مراحل بعد از استقرار و اجرای یک بند از الزامات “حفظ ”  ترجمه گردیده است .

سیستم های مدیریت زیست محیطی الزامات و راهنمای بکار گیری

۱   دامنه کاربرد

این استاندارد بین المللی الزامات برای یک سیستم مدیریت زیست محیطی مشخص می نماید تا یک  سازمان بتواند آن را برای توسعه عملکرد زیست محیطی خود مورد استفاده قرار دهد. این استاندارد بین المللی برای استفاده سازمانی که در جستجوی مدیریت مسئولیت های زیست محیطی به شکلی سیستماتیک می باشند مورد نظر است تا براساس محیط زیست پایدار، همکاری نماید.

این استاندارد بین المللی به سازمان در دست یابی به خروجی های مورد نظر سیستم مدیریت زیست محیطی کمک می نماید که برای محیط زیست، خودِ سازمان و طرف های ذی نفع، ارزش ایجاد می نماید. سازگار با خط مشی زیست محیطی، خروجی های موردنظر یک سیستم مدیریت زیست محیطی شامل موارد زیر است:

–   ارتقای عملکرد زیست محیطی

–   پوشش دهی الزامات قانونی

–   دست یابی به اهداف زیست محیطی

این استاندارد بین المللی برای هرگونه سازمانی فارغ از اندازه، نوع و طبیعت آن قابل کاربرد بوده و بر جنبه های زیست محیطی فعالیت ها، محصولات و خدماتی که سازمان تعیین کرده است و یا کنترل دارد و یا تاثیرگذار است با ملاحظه بُعد چرخه عمر، اعمال می گردد. این استاندارد بین المللی، معیار عملکرد زیست محیطی مشخصی را بیان نمی نماید.

تمام یا بخشی از این استاندارد بین المللی می تواند در بهبود سیستماتیک مدیریت زیست محیطی، مورد استفاده قرار گیرد. بنابراین، ادعاهای انطباق با این استاندارد بین المللی پذیرفته نخواهد بود مگر آن که تمامی الزامات، در سیستم مدیریت زیست محیطی سازمان ترکیب و بدون حذف ، الزام تامین شود.

دیدگاه ها بسته شده است