صدور گواهی امنیت زیستی (Biosecurity) از ACS Canada
اکتبر 7, 2015
صدورگواهینامه هتل‌ سبز Green Hotel یا هتل همگام با طبیعت از ACS Canada
اکتبر 21, 2015

مروری بر الزامات ایزو ISO 50001:2011 | Ics ایران

مقدمه

هدف از تدوین این استاندارد توانمند سازی سازمان ها برای استقرار سیستم ها و فرآیندهای لازم برای بهبود عملکرد انرژی ، شامل بازدهی ، کاربری و مصرف انرژی است. اجرای این استاندارد به منظور هدایت سازمان برای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای ،هزینه انرژی و دیگر موارد تاثیر گذار بر محیط زیست از طریق مدیریت نظام مند انرژی است. این استاندارد در تمامی سازمان ها صرفنظر از نوع ،اندازه ،شرایط جغرافیایی ، اجتماعی و فرهنگی کاربرد دارد.استقرار موفقیت آمیز این استاندارد بستگی به وجود تعهد در تمامی سطوح و فعالیت های سازمان ، بخصوص مدیریت ارشد دارد.

این استاندارد الزامات یک سیستم مدیریت انرژی را برای تدوین و ایجاد یک خط مشی انرژی و تدوین اهداف کلان و خرد و طرح های اقدام مربوط به آن را  مشخص می کند که در بردارنده الزامات قانونی و اطلاعات مربوط به مصارف بارز انرژی می باشد و انطباق سیستم با الزامات این این استاندارد را اثبات نماید.

بکارگیری این استاندارد می تواند به گونه ای سازماندهی شود که با الزامات سازمان شامل پیچیدگی سیستم ، میزان مستندات و منابع این استاندارد بر اساس چارچوب بهبود مداوم” طرح ریزی ۱ اجرا ۲– بررسی ۳– اقدام ۴” استوار بوده و مدیریت انرژی را در تمامی فعالیت های سازمانی جاری می سازد.

 این رویکرد به طور خلاصه مطابق زیر شرح داده می شود:

  طرح ریزی: هدایت بازنگری انرژی و ایجاد خط مبنای انرژی،شاخص های عملکرد انرژی ،اهداف کلان اهداف خرد و اقدامات عملی مورد نیاز برای کسب نتایج براساس فرصتهای بهبود عملکرد انرژی و خط مشی انرژی سازمان.

اجرا : اجرای طرح های اقدام مدیریت انرژی

بررسی :پایش و انداره گیری فرآیند ها و شاخص های کلیدی فعالیت هایی ک عملکرد انرژی را نسبت به خط مشی انرژی و اهداف کلان تعیین و نتایج را گزارش می نمایند.

اقدام :انجام اقداماتی برای بهبود مداوم عملکرد انرژی و سیستم مدیریت انرژی .

کاربرد همگانی این استاندارد منجر به استفاده موثر منابع در دسترس، افزایش رقابت و کاهش انتشار گازهای گلخانه ای و سایر پیامدهای زیست محیطی مرتبط خواهد شد.این استاندارد صرفنظر از نوع انرژی مورد استفاده ، کاربرد دارد.

این استاندارد می تواند برای گواهی کردن ،ثبت کردن و خود اظهاری سیستم مدیریت انرژی یک سازمان استفاده شود. این استاندارد الزامات قطعی برای عملکرد انرژی فراتر از تعهدات در خط مشی انرژی سازمان و اجبار به انطباق با الزامات قانونی قابل اعمال و سایر الزامات ایجاد نمی کند. بنابر این دو سازمان دارای فعالیت مشابه با عملکرد انرژی متفاوت، می توانند با الزامات این استاندارد انطباق داشته باشند.

این استاندارد که بر مبنای عناصر مشترک موجود در همه استاندارد های سیستم مدیریت ایزو استوار می باشد، اطمینان دهنده سطح بالای سازگاری با استاندارد ایزو ۹۰۰۱ (مدیریت کیفیت) واستاندارد ایزو ۱۴۰۰۱ (مدیریت محیط زیست) است.

سازمان می تواند سیستم مدیریت انرژی خود را با دیگر استانداردهای سیستم مدیریت همچون کیفیت ،محیط زیست، ایمنی و بهداشت شغلی و غیره یکپارچه نماید.

ادامه دارد.

دیدگاه ها بسته شده است