مروری بر استانداردارزیابی عملکرد طول عمر خدمت ساختمان -ایزو ISO 15686-7: 2006

مروری بر الزامات ممیزی بسته بندی جهت حمل و نقل مواد خطرناک
دسامبر 24, 2014
صدور گواهی‌نامه مدیریت تلفیقی آفات (IPM (Integrated Pest Management از ACS Canada
ژانویه 6, 2015

مروری بر استانداردارزیابی عملکرد طول عمر خدمت ساختمان -ایزو ISO 15686-7: 2006 | Ics ایران

یادداشتی از فضل اله کامیاب مدیر کیفیت ساختمان ICS

این استاندارد  الزامات ارزیابی عملکرد بازخورد داده ها و طول عمر خدمت دارایی ها و ساختمانها را تشریح می نماید.در تعاریف اصلی این استاندارد موارد ذیل از اهمیت برخوردار است :

بررسی عملکرد که شامل تعریف وظیفه، برنامه ریزی ، آزمون، ارزیابی و گزارش نویسی در زمان معین مطابق با این استاندارد می باشد.ارزیابی عملکرد:محاسبه کل مواد بر عملکرد یک مورد در کل طول عمر خدمت تعریف شده است.درجه عملکرد:عملکرد یک مورد در رابطه با سطح مرجع تعریف شده می باشد .لذا با این تعاریف در الزامات این استاندارد، کیفیت کارکرد ، در سه سطح ثبت  و بازرسی جهت مصرف کننده تعریف شده است :

الف- مقدماتی(، ثبت عملکرد از یک مشخصه کلی شامل ترکیبی از مشاهدات عینی)

ب- منظم ( ثبت عملکرد از یک مشخصه کلی، اما کاملتر و دقیقتر از سطح  الف که این سطح شامل آزمایش داده ها ی پشتیبان، مثل طرح ها ، ویژگی ها و مدارک دیگر. اندازه گیر ی ها یا ثبت جامع برا اجرا ساخت و عملکرد  در صورت نیاز باید انجام گیرد.)

پ- دقیق(، ثبت عملکرد از یک مشخصه خا ص که تنها شامل موارد خا صی همانند اجزا ساختمان،اجزا سازه، مقاطع کار یا مشکالت خا ص می باشد. چنین ثبت عملکرد، به استفاده از اندازه گیری دقیق مخصو صا از طریق  آزمون و، در صورت امکان انجام  آزمون های آزمایشگاهی دارد.)

شرکت ICS  با بکارگیری تیم مدیریت کیفیت در طراحی و ساخت ساختمان اقدام به ارزیابی عملکرد و صدور گواهی نامه های کیفیت ساختمان و طول عمر خدمت می نماید.

دیدگاه ها بسته شده است