مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست HSE-MS

توضیحاتی در مورد سیستم HSE-MS:

این سیستم برگرفته از راهنمای سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE -MS) است که توسط کمیته HSE شرکت نفتی بین المللی شل انتشار یافته است. شرکت شل نظامنامه HSE خود را براساس راهنمای تهیه شده توسط انجمن بین المللی اکتشاف و تولید صنعت نفت (EP Forum) و در چارچوب سری استاندارد های سیستم های مدیریت کیفیت ISO 9000 تهیه نموده است، بطوریکه در آن مدیریت ایمنی و بهداشت و مدیریت محیط زیست پشتیبان یکدیگر بوده و در مسیر حرکتی خود، هر کدام به دیگری نزدیک شده بطوریکه در این مسیر به سمت سیستم های مدل ISO 9000 سوق داده می‌شوند. در نظر گرفتن همزمان موضوعات بهداشت، ایمنی و محیط زیست، چارچوبی را ارائه می‌دهد که بر اساس آن بتوان تصمیم گیری نمود و یک توازن نسبی را برقرار کرد.

هدف از ایجاد نظام مدیریت HSE:

ارائه روشی است هدفمند بر پایه استانداردهای موجود برای حصول اطمینان از اینکه مخاطرات بالقوه و بالفعل موجود در زمینه بهداشت، ایمنی و محیط زیست بطور دقیق تعیین و بطور مؤثر حذف و یا کنترل می‌ گردد.

نظام مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست بخشی از نظام مدیریت کل جاری در سازمان می‌باشد و برای توسعه، اعمال، دستیابی، بررسی و حفظ خط‌ مشی بهداشت، ایمنی و محیط زیست تلاش می‌نماید تا راه گشای روش‌های اصول مدیریت ریسک‌های بهداشت، ایمنی و محیط زیست مربوط به فعالیت‌های شرکت گردد.

مزایای استقرار سیستم  مدیریتHSE:

 • شناخت کافی از عوامل بالقوه آسیب رسان در واحد تولیدی
 • ایجاد بستر مناسب برای بهبود بهره وری و تعالی واحد
 • ایجاد ساختار مشخص برای مدیریت HSE و تعیین مسئولیت ها
 • هدفمند نمودن و یکپارچه کردن ایزو مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست
 • ایجاد بستر مناسب برای بهبود مستمر HSE در واحد واحد تولیدی
 • شناخت قوانین و مقررات ایمنی واحد تولیدی
 • ارزیابی موثر ریسک ها و کاهش آنها به منظور کنترل حوادث
 • کاهش زیان های مستقیم و غیر مستقیم ناشی از حوادث
 • ایجاد انگیزه در کارکنان بعلت اعتماد آنها نسبت به مدیریت بواسطه تلاش برای ایجاد محیط کاری ایمن
 • ایجاد زمینه مناسب برای استفاده توان فکری بالقوه کارکنان برای تقویت ایزو مدیریت HSE
 • فراهم شدن زمینه های رقابت سالم و موثر

 

در صورت نیاز به آموزش و یا صدور گواهینامه سیستم مدیریت HSE با ما تماس بگیرید.