طراحی و ساخت

ICSخدمات آموزشی عمومی طراحی و ساخت در حوزه های مختلفی ارائه می دهد.

تعدادی از این حوزه ها عبارتند از:

- طراحی GMP صنایع غذایی

- طراحی GMP صنایع تبدیلی کشاورزی

- طراحی GMP آرایشی و بهداشتی

- طراحی و ساخت

- نظارت بر ساخت