صدور گواهینامه های آموزشی

sodor-gavahiname

مجوزها  و اعتبار گواهینامه های بین المللی آموزشی

شرکت ICS Great Middle East، دارای مجوز فعالیت‌های آموزشی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (شماره ۵۹۳۲/۶۷۵) و تائید صلاحیت از سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران (شماره ۷۰۸۸۲) می باشد.

untitled-1

USAACC

icsgroup

icsiran