صدور گواهینامه مدیریت کیفیت شرکتها و موسسات مرتبط با کشاورزی

هدف از استقرار سیستم مدیریت کیفیت ایزو ۹۰۰۱، در شرکت ها، موسسات و تعاونی های مرتبط با کشاورزی، اثبات توانایی پایدار آنها در تامین محصولاتی مطابق با نیازمندی های مشتری و الزامات قانونی می باشد که با بکارگیری موثر نظام و فرآیند هایی برای بهبود مداوم آن و تضمین برآوردن الزامات قانونی و نیازمندی های مشتری، رضایت مشتریان را ارتقاء می بخشد.