صحه گذاری Validation

شرکت ICS با بکارگیری متخصصین فنی در فیلدهای صنعتی اقدام به ارزیابی انطباق تجهیزات، فرآیند ها، تجهیزات کامپیوتری، متد های تحلیلی آزمایشگاهی و  PRP ها می نماید.

 توضیحاتی در مورد گواهینامه Validation:

مبنای صحه گذاری استانداردهای بین المللی، منطقه ای، اروپائی، ملی واستانداردهای کارخانه ای (سازنده) و صنعتی می باشد. سازمان درخواست کننده باید دارای VMP (Validation Master Plan بوده و متد های صحه گذاری خود را شرح داده باشد. در حال حاضر اتحادیه اروپا گواهی صحه گذاری صنایع دارویی و غذایی بر مبنای GMP WHO و یا GMP EU را ضروری می داند.

صحه گذاری در حال حاضر برای تمامی صنایع کاربرد دارد اگر چه پیشینه آن به صنایع دارویی و غذایی بر می گردد. در حال حاضر تمامی صنایع برای اطمینان خاطر از انجام فرایند های خاص خود اقدام به صحه گذاری یک یا بخشی و یا تمامی فرآیند های تولید خود می نمایند.

گروه متخصصین ما توانایی دارد در انطباق با ادعای انطباق تجهیزات، فرآیند ها، تجهیزات کامپیوتری، متد های تحلیلی آزمایشگاهی و  PRPهای سازنده (تولید کننده) اقدام به هماهنگی جهت انجام صحه گذاری نموده و در صورت انطباق فاکتورهای اصلی با استاندارد مرجع، گواهینامه Validation صادر نماید.

صدور گواهینامه Validation از مرجع  ICS کانادا که عموماَ به مدت ۲ سال اعتبار دارد،  این مجوز را به تولید کننده می دهد که ICS صحه گذاری را به عنوان مرجع ارزیابی و صحه گذاری اعلام نماید.عموما صحه گذاری تا زمان عدم تغییر در فاکتور های اصلی معتبر می باشد.

در صورت نیاز به اخذ پیشنهاد و دریافت شرایط ونحوه انجام صحه گذاری با ما تماس بگیرید.