شکایت مشتری ایزو ۱۰۰۰۲

توضیحاتی در مورد ایزو سیستم ارزیابی شکایت مشتری بر مبنای ایزو ۱۰۰۰۲ ویرایش سال 2018میلادی:

این ایزوی راهنما حاصل تجربیات سازمان های جهانی در ارتباط با نحوه استقرار سیستم رسیدگی به شکایات مشتری می باشد. این راهنما ضمن ایجاد نگرش مثبت نسبت به دریافت شکایات مشتری، در موارد ذیل نیز به سازمان ها در جهت اجرای این ایزو مدیریت به منظور افزایش رضایت مشتری کمک می نماید:

  • برنامه ریزی، طرح ریزی، اجرا، نگهداری و تجزیه و تحلیل فرآیند رسیدگی به شکایت مشتری
  • دریافت، ردیابی، بررسی، پاسخگویی و رفع شکایات
  • ایجاد خط مشی رسیدگی به شکایات، اهداف و روش های اجرایی
  • ایجاد سیستم موثر توزیع شکایات در سازمان

مزایای اخذ و صدورگواهینامه ایزو ۱۰۰۰۲:

  • دستیابی به فرصت های بیشتر فروش و عملکرد سازمان
  • کمک به درک بهتر و عمیقتر انتظارات و نیازهای مشتریان
  • ایجاد فرصت جهت حفظ و نگهداری مشتریان ناراضی
  • افزایش اعتبار سازمان و سهم بازار
  • استفاده از بازخور مشتری در جهت بهبود کیفیت محصولات
  • تشویق کارکنان برای بهبود روابط با مشتریان

در صورت نیاز به آموزش و یا صدور گواهینامه ایزو ۱۰۰۰۲ با ما تماس بگیرید.