سیستم مدیریت امنیت اطلاعات

کد دوره

عنوان دوره

مدت دوره (روز)

۱

آشنایی با الزامات و مستند سازی و ممیزی سیستم مدیریت  امنیت اطلاعات بر مبنای استاندارد ISO27001 :2005

۳

۲

سرممیزی سیستم مدیریت  امنیت اطلاعات بر مبنای استاندارد ISO27001 :2005

۵

۳

الزامات و ممیزی داخلی استاندارد ISO/IEC 20000-1:2011

۳

۴

ITIL دوره آموزشی

۳

۵

TICKIT سیستم مدیریت کیفیت نرم افزار

۲

۶

COBIT5 آشنایی با چارچوب

۲